مطالعات مدیریت ورزشی, دوره (1), شماره (43), سال (2017-9) , صفحات (217-236)

عنوان : ( تحلیل محتوا و روند مقالات مدیریت ورزشی چاپ شده در نشریات علمی - پژوهشی )

نویسندگان: سیدمرتضی عظیم زاده , کیانوش شجیع , یاسر صفار , فریده افروزی گروی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام تحقیق تحلیل محتوای کمی و روند مقالات مدیریت ورزشی چاپ شده در نشریات علمی – پژوهشی ایران بود. به همین منظور نسخه های الکترونیکی موجود در 8 نشریه علمی پژوهشی در طی سال های 1380 تا 1392 جمع آوری شد. در این پژوهش تعداد 710 مقالات مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق در این مطالعه، تحلیل محتوا می باشد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل یک چک لیست کد گزاری شده بود که روایی آن توسط متخصصین مدیریت ورزشی مورد سنجش قرار گرفت. گفتنی است پایایی برگه ها با استفاده ضریب توافق بین کد گزاران ( آزمون اسکات) در حدود 85 درصد به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش آماری توصیفی ( جداول و اشکال) و آمار استنباطی ( مجذور خی دو) استفاده شد. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد؛ نزدیک به 45 درصد مقالات مدیریت ورزشی مربوط به حوزه رفتار سازمانی می باشد. همین طور نشریه مدیریت ورزشی (حرکت) و همچنین مطالعات مدیریت ورزشی، روی هم رفته چیزی حدود 66 درصد کل مقالات را پوشش می دهند. گرایش به سمت و سوی بازاریابی، کارآفرینی و کسب کار از دیگر نتایج این تحقیق به شمار می رود. به طور کلی تحلیل روند مقالات مدیریت ورزشی در حیطه هایی مورد بررسی، همگی حاکی از افزایش کمیت در گرایش مقالات، روش های تحقیق، نرم افزار های مورد استفاده و ... داشته و روند صعودی آن آینده ای امید بخش را برای این رشته متصور می شود.

کلمات کلیدی

, تحلیل محتوا, روند, مقالات, مدیریت ورزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059785,
author = {عظیم زاده, سیدمرتضی and شجیع, کیانوش and صفار, یاسر and افروزی گروی, فریده},
title = {تحلیل محتوا و روند مقالات مدیریت ورزشی چاپ شده در نشریات علمی - پژوهشی},
journal = {مطالعات مدیریت ورزشی},
year = {2017},
volume = {1},
number = {43},
month = {September},
issn = {2538-3213},
pages = {217--236},
numpages = {19},
keywords = {تحلیل محتوا، روند، مقالات، مدیریت ورزشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل محتوا و روند مقالات مدیریت ورزشی چاپ شده در نشریات علمی - پژوهشی
%A عظیم زاده, سیدمرتضی
%A شجیع, کیانوش
%A صفار, یاسر
%A افروزی گروی, فریده
%J مطالعات مدیریت ورزشی
%@ 2538-3213
%D 2017

[Download]