همایش ملی گیاهان دارویی , 2016-08-18

عنوان : ( نقش نیتریک اکسید در اثرات آنتی آریتمیک آب انار )

نویسندگان: حمیده کاظمی راد , حمیدرضا کازرانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: بیماری های قلبی و عروقی از دلایل شایع مرگ و میر در جهان هستند. ایسکمی میوکارد موجب انباشتگی کلسیم و کاهش هدایت الکتریکی در سلول های میوکارد می‌شود که خود زمینه ساز آریتمی بوده و نقش مهمی در مرگ ناشی از سکته های قلبی ایفا می نماید. هدف از این پژوهش بررسی اثرات حفاظتی آب انار در برابر آریتمی‌های ناشی از ایسکمی و پرفوزیون مجدد قلب ایزوله رت بوده است. روش کار: در این پژوهش 30 سر رت نژاد ویستار به طور تصادفی در سه گروه آزمایشی قرار گرفتند. قلب حیوانات تحت بیهوشی توسط تیوپنتال سدیم از قفسه سینه خارج شده و سریعا به دستگاه لانگن دورف متصل شد. قلب‌های ایزوله به مدت 30 دقیقه تثبیت شدند و سپس 30 دقیقه ایسکمی و 120 دقیقه پرفوزیون مجدد را تجربه کردند. به محلول کربس گروه شاهد چیزی افزوده نشد ولی گروه های دوم و سوم همراه کربس، به ترتیب آب انار و آب انار به همراه مهار کننده آنزیم نیتریک اکسید سنتاز (L-NAME) دریافت نمودند. آب انار 2% موجب کاهشی چشمگیر در آریتمیهای منفرد، سالو، تاکیکاردی بطنی و فیبریلاسیون بطنی گردید. اثرات حفاظتی تا حد زیادی توسط LNAME مهار شدند. به نظر می رسد اثرات آنتی آریتمیک آب انار تا حد زیادی به افزایش نیتریک اکسید مربوط می شود.

کلمات کلیدی

, انار, نیتریک اکسید, آریتمی, ایسکمی و پرفوزیون مجدد, قلب ایزوله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059803,
author = {کاظمی راد, حمیده and کازرانی, حمیدرضا},
title = {نقش نیتریک اکسید در اثرات آنتی آریتمیک آب انار},
booktitle = {همایش ملی گیاهان دارویی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {انار، نیتریک اکسید، آریتمی، ایسکمی و پرفوزیون مجدد، قلب ایزوله},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش نیتریک اکسید در اثرات آنتی آریتمیک آب انار
%A کاظمی راد, حمیده
%A کازرانی, حمیدرضا
%J همایش ملی گیاهان دارویی
%D 2016

[Download]