مدیریت بهره وری, دوره (10), شماره (38), سال (2016-10) , صفحات (209-226)

عنوان : ( اندازه گیری شانس و مهارت در ارزیابی عملکرد مدیران شرکت های سرمایه گذاری )

نویسندگان: مهدی مرادی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , محمدرضا بهمنش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق ابتدا کسب بازده مازاد خالص توسط مدیران شرکتهای سرمایه گذاری مورد آزمون قرار گرفته و سپس با استفاده از بازده مازاد خالص، شانس و مهارت در این شرکتها اندازه گیری شده است. معیار اندازه گیری بازده مازاد خالص در این تحقیق، آلفای جنسن می باشد و داده های تحقیق برای 25 شرکت سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران طی 36 دوره ماهانه استخراج گردید. پس از تأیید کسب بازده مازاد خالص توسط این شرکتها، آنها بر اساس آلفای جنسن به سه دسته (a<0, a=0, a>0) تقسیم و در نهایت شانس در شرکتهای سرمایه گذاری اندازه گیری شد. نتیجه تحقیق حاکی از این است که در سطح اطمینان 10% انتظار می رود 22% شرکتهای سرمایه گذاری با مهارت باشند، اما تنها 19% از این شرکتها با مهارت و 3% شرکتهای شانسی بوده، در نتیجه شانس، بازده مازاد کسب کرده اند. به طور مشابه در سطح اطمینان 10% انتظار می رود 10% شرکتهای سرمایه گذاری بدون مهارت باشند، اما تنها 7% از این شرکتها بدون مهارت و مابقی شرکتهای شانسی بوده اند.

کلمات کلیدی

, شرکتهای سرمایه گذاری, ارزیابی عملکرد, آلفای جنسن, شانس و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059805,
author = {مرادی, مهدی and باقرپور ولاشانی, محمدعلی and بهمنش, محمدرضا},
title = {اندازه گیری شانس و مهارت در ارزیابی عملکرد مدیران شرکت های سرمایه گذاری},
journal = {مدیریت بهره وری},
year = {2016},
volume = {10},
number = {38},
month = {October},
issn = {2008-8736},
pages = {209--226},
numpages = {17},
keywords = {شرکتهای سرمایه گذاری، ارزیابی عملکرد، آلفای جنسن، شانس و مهارت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اندازه گیری شانس و مهارت در ارزیابی عملکرد مدیران شرکت های سرمایه گذاری
%A مرادی, مهدی
%A باقرپور ولاشانی, محمدعلی
%A بهمنش, محمدرضا
%J مدیریت بهره وری
%@ 2008-8736
%D 2016

[Download]