پرستاری گروه های آسیب پذیر, دوره (3), شماره (7), سال (2016-9) , صفحات (1-11)

عنوان : ( تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی(مقاومتی- هوازی) بر فاکتورهای انعقادی و فیبرینولیتیکی در مردان سالمند )

نویسندگان: مجتبی میرسعیدی , ناهید بیژه , احسان میر , پروین میر , مهدی ساقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: فیبرینولیز و انعقاد دو جزء اصلی فرآیند هموستاز هستند. اطالعات متناقضی در مورد تأثیر تمـری مـن و ورزشـی بـه ویژه تمری ترکیبی)مقاومتی- هوازی( بر ای عوامل وجود دارد. هدف: هدف پژوهش حاضر، تأثیر هشت هفته تمری ترکیبی (مقاومتی- هوازی) بر فاکتورهـای انعقـادی و فیبرینـولیتیکی در مردان سالمند میباشد. روش: در این مطالعۀ نیمه تجربی 30 نفر از مردان سالمند (سن 54/3 ± 95/64 سال) به طور تصـادفی بـه 2 گـروه تقسیم شدند: گروه تجربی (تعداد=15 نفر) و گروه کنترل (تعداد=15 نفر). گروه تجربـی در یـب برنامـه ی تمـری ترکیبـی (3 روز در هفته، برای 8 هفته) شرکت کردند. برای مقایسه ی تغییرات درون و برون گروهی وزن بـدن، شـا ت تـودۀ بـدن و سـطو فیبرینوژن، زمان PT، زمان PTT، تعداد پالکت‌‍ها و عامل فیبرینولیتیب D-dimer از آزمون تی وابسـته و مسـتقل و از نـرم افزار آماری 21.SPSSv استفاده شد. یافته‌ها: پس از هشت هفته تمری ترکیبی، سطو فیبرینوژن و تعداد پالکتها در گروه تجربی نسبت به گروه کنتـرل کـاهش معناداری داشتند؛ (بترتیب برابر با 001/0 و 023/0) و به طور همزمان PT ،PTT و عامل فیبرینولیتیب D-dimer افـزایش یافت. (به ترتیب برابر باا 038/0، 005/0 و 001/0) نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که پرداختن به فعالیت های ترکیبی، می تواند برای مقابله با عوارض تهدیدکنندۀ سیستم هموستاز و فرایند پیری مفید بوده و به عنوان پروتکل تمرینی مناسب برای حفظ سلامتی در این افراد مورد استفاده قرار گیرد. پیشنهاد می شود که پروتکل‌های تمرینی جدید و متنوع دیگر نیز به ویژه در افراد سالمند و آسیب‌پذیر مورد بررسی قرار گیرد. مقدمه: فیبرینولیز و انعقاد دو جزء اصلی فرآیند هموستاز هستند. اطالعات متناقضی در مورد تأثیر تمـری مـن و ورزشـی بـه ویژه تمری ترکیبی)مقاومتی- هوازی( بر ای عوامل وجود دارد. هدف: هدف پژوهش حاضر، تأثیر هشت هفته تمری ترکیبی (مقاومتی- هوازی) بر فاکتورهـای انعقـادی و فیبرینـولیتیکی در مردان سالمند میباشد. روش: در این مطالعۀ نیمه تجربی 30 نفر از مردان سالمند (سن 54/3 ± 95/64 سال) به طور تصـادفی بـه 2 گـروه تقسیم شدند: گروه تجربی (تعداد=15 نفر) و گروه کنترل (تعداد=15 نفر). گروه تجربـی در یـب برنامـه ی تمـری ترکیبـی (3 روز در هفته، برای 8 هفته) شرکت کردند. برای مقایسه ی تغییرات درون و برون گروهی وزن بـدن، شـا ت تـودۀ بـدن و سـطو فیبرینوژن، زمان PT، زمان PTT، تعداد پالکت‌‍ها و عامل فیبرینولیتیب D-dimer از آزمون تی وابسـته و مسـتقل و از نـرم افزار آماری 21.SPSSv استفاده شد. یافته‌ها: پس از هشت هفته تمری ترکیبی، سطو فیبرینوژن و تعداد پالکتها در گروه تجربی نسبت به گروه کنتـرل کـاهش معناداری داشتند؛ (بترتیب برابر با 001/0 و 023/0) و به طور همزمان PT ،PTT و عامل فیبرینولیتیب D-dimer افـزایش یافت. (به ترتیب برابر باا 038/0، 005/0 و 001/0) نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که پرداختن به فعالیت های ترکیبی، می تواند برای مقابله با عوارض تهدیدکنندۀ سیستم هموستاز و فرایند پیری مفید بوده و به عنوان پروتکل تمرینی مناسب برای حفظ سلامتی در این افراد مورد استفاده قرار گیرد. پیشنهاد می شود که پروتکل‌های تمرینی جدید و متنوع دیگر نیز به ویژه در افراد سالمند و آسیب‌پذیر مورد بررسی قرار گیرد. مقدمه: فیبرینولیز و انعقاد دو جزء اصلی فرآیند هموستاز هستند. اطالعات متناقضی در مورد تأثیر تمـری مـن و ورزشـی بـه ویژه تمری ترکیبی)مقاومتی- هوازی( بر ای عوامل وجود دارد. هدف: هدف پژوهش حاضر، تأثیر هشت هفته تمری ترکیبی (مقاومتی- هوازی) بر فاکتورهـای انعقـادی و فیبرینـولیتیکی در مردان سالمند میباشد. روش: در این مطالعۀ نیمه تجربی 30 نفر از مردان سالمند (سن 54/3 ± 95/64 سال) به طور تصـادفی بـه 2 گـروه تقسیم شدند: گروه تجربی (تعداد=15 نفر) و گروه کنترل (تعداد=15 نفر). گروه تجربـی در یـب برنامـه ی تمـری ترکیبـی (3 روز در هفته، برای 8 هفته) شرکت کردند. برای مقایسه ی تغییرات درون و برون گروهی وزن بـدن، شـا ت تـودۀ بـدن و سـطو فیبرینوژن، زمان PT، زمان PTT، تعداد پالکت‌‍ها و عامل فیبرینولیتیب D-dimer از آزمون تی وابسـته و مسـتقل و از نـرم افزار آماری 21.SPSSv استفاده شد. یافته‌ها: پس از هشت هفته تمری ترکیبی، سطو فیبرینوژن و تعداد پالکتها در گروه تجربی نسبت به گروه کنتـرل کـاهش معناداری داشتند؛ (بترتیب برابر با 001/0 و 023/0) و به طور همزمان PT ،PTT و عامل فیبرینولیتیب D-dimer افـزایش یافت. (به ترتیب برابر باا 038/0، 005/0 و 001/0) نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که پرداختن به فعالیت های ترکیبی، می تواند برای مقابله با عوارض تهدیدکنندۀ سیستم هموستاز و فرایند پیری مفید بوده و به عنوان پروتکل تمرینی مناسب برای حفظ سلامتی در این افراد مورد استفاده قرار گیرد. پیشنهاد می شود که پروتکل‌های تمرینی جدید و متنوع دیگر نیز به ویژه در افراد سالمند و آسیب‌پذیر مورد بررسی قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, فیبرینوژن, عوامل فیبرینولیتیب, تمری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059806,
author = {مجتبی میرسعیدی and بیژه, ناهید and میر, احسان and پروین میر and ساقی, مهدی},
title = {تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی(مقاومتی- هوازی) بر فاکتورهای انعقادی و فیبرینولیتیکی در مردان سالمند},
journal = {پرستاری گروه های آسیب پذیر},
year = {2016},
volume = {3},
number = {7},
month = {September},
issn = {2423-6357},
pages = {1--11},
numpages = {10},
keywords = {فیبرینوژن، عوامل فیبرینولیتیب، تمری ورزشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی(مقاومتی- هوازی) بر فاکتورهای انعقادی و فیبرینولیتیکی در مردان سالمند
%A مجتبی میرسعیدی
%A بیژه, ناهید
%A میر, احسان
%A پروین میر
%A ساقی, مهدی
%J پرستاری گروه های آسیب پذیر
%@ 2423-6357
%D 2016

[Download]