پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی , 2016-07-14

عنوان : ( بررسی وضعیت گیاهان با فرم های رویشی مختلف بعذ از آتش سوزی تجویز شده بهاره در مراتع دهبار طرقبه )

نویسندگان: سعید حسین زاده نقندر , محمد فرزام , حمید اجتهادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرم رویشی گیاهان تاثیر بسزایی بر عکس العمل آنها به آتش سوزی دارد (جنگجو 1388)، همه فرمهای زیستی گیاهان در مرانع وجود دارند، اما فراوانی آنها متفاوت است. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر آتش سوری تجویز شذه بهاره بر وضعیت گیاهان با فرم رویشی مختلف بود. عملیات آتش سوزی تجویز شده در اواسط فروردین 1394 با شدت کم و در جهت باد غالب منطقه و در 4 بلوک و د ر هر بلوک 2 تیمار (آتش سوزی و شاهد) بطور تصادفی صورت پذیرفت. به منظور فراهم بودن شرایط لازم گیاهن چند ساله با فرم رویشی همی کریپتوفبت به سرعت تجدید حیات یافته اند و زیاد شده اند که این یک نکته مثت در مدیریت مراتع و اصلاح مراتع به شمار می رود.

کلمات کلیدی

, آتش سوزی , تجویز شده , فرم رویشی, فانروفیت, کامافیت, همی کریپتوفیت, ژیوفیت, تروفیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059825,
author = {حسین زاده نقندر, سعید and فرزام, محمد and اجتهادی, حمید},
title = {بررسی وضعیت گیاهان با فرم های رویشی مختلف بعذ از آتش سوزی تجویز شده بهاره در مراتع دهبار طرقبه},
booktitle = {پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آتش سوزی ، تجویز شده ، فرم رویشی، فانروفیت، کامافیت، همی کریپتوفیت، ژیوفیت، تروفیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی وضعیت گیاهان با فرم های رویشی مختلف بعذ از آتش سوزی تجویز شده بهاره در مراتع دهبار طرقبه
%A حسین زاده نقندر, سعید
%A فرزام, محمد
%A اجتهادی, حمید
%J پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2016

[Download]