اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها , 2016-09-13

عنوان : ( ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺪار رﺳﻮب اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻧﺒﮑﺎﻫﺎی Peganum harmalaو Alhaji maurorumuom )

نویسندگان: محمدجواد یوسفی , علیرضا راشکی , محمد فرزام , محمد تقی کاشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ﻧﺒﮑﺎﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﺒﮑﺎﻫﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از اﺷﮑﺎل ﻧﺎﻫﻤﻮاری ، از ﺟﻤﻠﻪ اﺷﮑﺎل ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺑﺎدی ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮام ﮔﯿﺎه و ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺑﺎدی اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺮﺳﯿﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ. ﻧﺒﮑﺎﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﺳﻪﻫﺎی ﺑﺎدی و رﺳﻮب اﯾﻦ ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎ در ﭘﺎی ﻧﺒﮑﺎﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدد. واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺮﺳﯿﺐ و اﯾﺠﺎد ﻧﺒﮑﺎ را دارد و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮی رﺳﻮب را در ﭘﺎی ﻧﺒﮑﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺑﺎدی از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در ( و ﺧﺎرﺷﺘﺮ Peganum harmala ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان رﺳﻮب اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻧﺒﮑﺎﻫﺎی دو ﮔﻮﻧﻪی اﺳﭙﻨﺪ ) ﻧﺒﮑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﻫﺮ 40 ( در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﻧﮕﯿﺮان ﺳﺮﺧﺲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪی ﮔﯿﺎﻫﯽ Alhaji maurorum) ﻧﺒﮑﺎ ارﺗﻔﺎع رﺳﻮب و ارﺗﻔﺎع ﮔﯿﺎه اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪ. ﭘﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﻔﺎع رﺳﻮب در ﻧﺒﮑﺎﻫﺎی دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪی ﺧﺎرﺷﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ داﺷﺘﻦ ارﺗﻔﺎع ﮐﻤﺘﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻧﺒﮑﺎ را ﺑﻮﺟﻮد آورده ﮐﻪ دﻟﯿﻞ آن را ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎج ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﭙﻨﺪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد.

کلمات کلیدی

, اسپند ؛ خارشتر؛ نبکا, سرخس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059827,
author = {یوسفی, محمدجواد and راشکی, علیرضا and فرزام, محمد and محمد تقی کاشکی},
title = {ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺪار رﺳﻮب اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻧﺒﮑﺎﻫﺎی Peganum harmalaو Alhaji maurorumuom},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها},
year = {2016},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {اسپند ؛ خارشتر؛ نبکا، سرخس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺪار رﺳﻮب اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻧﺒﮑﺎﻫﺎی Peganum harmalaو Alhaji maurorumuom
%A یوسفی, محمدجواد
%A راشکی, علیرضا
%A فرزام, محمد
%A محمد تقی کاشکی
%J اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
%D 2016

[Download]