اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها , 2016-09-13

عنوان : ( مقایسه توانایی ترسیب ماسه بادی در گونه های گیاهیPeganum harmala و stpiagrostis plumosa )

نویسندگان: محمدجواد یوسفی , محمد فرزام , علیرضا راشکی , محمد تقی کاشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده نبکاها می باشند. نبکاها گروهی از اشکال ، از جمله اشکال فرسایش بادی که در حضور توام گیاه و فرسایش بادی ایجاد میگردد ناهمواری ترسیبی هستند که ایجاد و توسعه آنها متاثر از عوامل گوناگونی است. نبکاها باعث کاهش انتقال ماسههای بادی و رسوب این ماسه ها در پای نبکاها میگردد. واضح است که هر گونه گیاهی تا حد معینی توانایی ترسیب و ایجاد نبکا را دارد و هر گونهی گیاهی که بتواند به طور میانگین میزان بیشتری رسوب را در پای نبکا ایجاد نماید جهت برنامههای کنترل فرسایش بادی از اهمیت بیشتری برخوردار میباشد. در همین راستا این پژوهش با هدف بررسی میزان رسوب ایجاد شده در نبکاهای دو گونه ) در منطقه خانگیران سرخس انجام پذیرفت. در Stipagrostis plumosa ) و سبد پاکوتاه ( Peganum harmalaاسپند ( نبکا بررسی شده و برای هر نبکا ارتفاع رسوب و ارتفاع گیاه اندازهگیری شد. پس بررسی ارتفاع 04 مجموع برای هر گونهی گیاهی رسوب در نبکاهای دو گونه مشخص گردید که گونهی اسپند ارتفاع بیشتری از نبکا را بوجود آورده که دلیل آن را میتوان تراکم تاج پوشش و ارتفاع بیشتر این گونه نسبت به گونه سبد پاکوتاه عنوان نمود.

کلمات کلیدی

, سرخس , نبکا, سبد پاکوتاه ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059829,
author = {یوسفی, محمدجواد and فرزام, محمد and راشکی, علیرضا and محمد تقی کاشکی},
title = {مقایسه توانایی ترسیب ماسه بادی در گونه های گیاهیPeganum harmala و stpiagrostis plumosa},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها},
year = {2016},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {سرخس ، نبکا، سبد پاکوتاه ،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه توانایی ترسیب ماسه بادی در گونه های گیاهیPeganum harmala و stpiagrostis plumosa
%A یوسفی, محمدجواد
%A فرزام, محمد
%A راشکی, علیرضا
%A محمد تقی کاشکی
%J اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
%D 2016

[Download]