دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30

عنوان : ( شناسایی بذر علف‌های هرز مهم منطقه‌ی مشهد با استفاده از پردازش تصویر )

نویسندگان: محمدرضا باقری , محمودرضا گلزاریان , محمدحسن راشد محصل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی امکان شناسایی بذر علف های هرز مهم منطقه مشهد با استفاده از فنون پردازش تصویر انجام شد که در آن 49 گونه از علف‌های هرز مهم و بذر آنان از مزارع، باغات و مراتع مناطق اطراف مشهد جمع آوری، و پس از دست‌یابی به یک سامانه تصویربرداری مناسب و ساخت جعبه‌ی اختصاصی تصویربرداری، اقدام به تهیه تصویر از بذرهای گونه های منتخب شد به طوری که در هر گونه 23 تصویر از 23 بذر آن گرفته شد تا در مجموع 1127 تصویر به دست آمد. پس از انجام مراحل پیش پردازش بر روی تصاویر، 26 ویژگی رنگی، 9 ویژگی شکلی و 14 ویژگی بافتی از هر تصویر استخراج شد. مدلی بر اساس روش رگرسیون لجستیک چند جمله‌ای برای شناسایی بذرها استفاده شد که با استفاده از آزمون فریدمن ویژگی‌ها رتبه بندی و برای ورود به مدل مرتب شدند. تحلیل داده‌های استخراج شده نشان داد که کارایی ویژگی‌های رنگی و شکلی تقریبا برابر بوده ولی ویژگی‌های بافتی کارایی کمتری داشتند، به‌طوری که میانگین شناسایی صحیح توسط ویژگی‌های رنگی به تنهایی 19/91 درصد، ویژگی‌های شکلی 19/21 درصد و ویژگی‌های بافتی 15/3 درصد بود. دقت مدل برازش یافته با استفاده از تمامی ویژگی‌ها، 4/84 درصد بود یعنی قادر بود بذرهای مورد مطالعه را با احتمال 84/4 درصد به درستی شناسایی کند. شناسایی بذرها تا به این حد به ما این نوید را داد که در آینده می‌توانیم شاهد عملکرد قابل قبول این سامانه‌ها در شناسایی بذرها در سطح وسیع باشیم.

کلمات کلیدی

, شناسایی بذر, پردازش تصویر, بینایی ماشین, استخراج ویژگی, ویژگی‌های شکلی رنگی و بافتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059837,
author = {محمدرضا باقری and گلزاریان, محمودرضا and محمدحسن راشد محصل},
title = {شناسایی بذر علف‌های هرز مهم منطقه‌ی مشهد با استفاده از پردازش تصویر},
booktitle = {دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شناسایی بذر، پردازش تصویر، بینایی ماشین، استخراج ویژگی، ویژگی‌های شکلی رنگی و بافتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی بذر علف‌های هرز مهم منطقه‌ی مشهد با استفاده از پردازش تصویر
%A محمدرضا باقری
%A گلزاریان, محمودرضا
%A محمدحسن راشد محصل
%J دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران
%D 2016

[Download]