دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30

عنوان : ( بررسی تغییرات در محتوای رطوبتی خاک با استفاده از اندازه گیری های هدایت الکتریکی ظاهری به روش القای الکترومغناطیسی )

نویسندگان: محمّد مهاجران , محمودرضا گلزاریان , مهدی خجسته پور , محمدحسین اق خانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با پر رنگ تر شدن مبحث کشاورزی دقیق و مدیریت ناحیه ای مزرعه، لزوم وجود حسگرهای اندازه گیری مشخصه های خاک از جمله رطوبت بطور پیوسته، و در محل از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. استفاده از این نوع حسگرها مزایای بسیاری از جمله: کاهش هزینه، افزایش بهره وری، و نتیجه گیری به موقع نسبت به روش های اندازه گیری مرسوم را دارا می باشد. در پژوهش حاضر از هدایت سنج القای الکترومغناطیسی توسعه یافته به منظور تخمین محتوای رطوبتی خاک با استفاده از اندازه گیری های هدایت الکتریکی ظاهری برای لایه ی بالایی خاک (3/0-0 متر) مورد استفاده قرار گرفت. هدایت سنج توسعه یافته دارای منبع تغذیه جریان مستقیم 27 ولت، فاصله ی بین سیم پیچی 0/73 متر، فرکانس عملیاتی 13/61 کیلوهرتز و محور سیم پیچ ها عمود بر سطح زمین می باشد. به منظور بررسی ارتباط بین هدایت الکتریکی ظاهری و محتوای رطوبتی خاک با استفاده از روش القای الکترومغناطیسی، هدایت الکتریکی ظاهری در 16 نقطه برای خاکی دارای بافت لوم اندازه گیری شد. اندازه گیری های محتوای رطوبتی خاک با استفاده از روش آونی در محیط آزمایشگاه تعیین شد. ارتباط رگرسیونی درجه دوم بین هدایت الکتریکی ظاهری و محتوای رطوبتی خاک نشان داد که 91 درصد از تغییرات در محتوای رطوبتی خاک با استفاده از تغییرات در هدایت الکتریکی ظاهری برای خاک غیرشور توضیح داده شد. برای خاک با شوری خیلی کم و کم پیوستگی بالایی بین دو پارامتر مذکور مشاهده نشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که هدایت سنج القای الکترومغناطیسی تغییرات در محتوای رطوبتی خاک را برای لایه ی بالایی خاک (3/0-0 متر) در خاکی غیرشورکه دارای بافت لوم می باشد می تواند به خوبی توضیح دهد.

کلمات کلیدی

, القای الکترومغناطیسی, محتوای رطوبتی خاک, هدایت الکتریکی ظاهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059839,
author = {مهاجران, محمّد and گلزاریان, محمودرضا and خجسته پور, مهدی and اق خانی, محمدحسین},
title = {بررسی تغییرات در محتوای رطوبتی خاک با استفاده از اندازه گیری های هدایت الکتریکی ظاهری به روش القای الکترومغناطیسی},
booktitle = {دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {القای الکترومغناطیسی، محتوای رطوبتی خاک، هدایت الکتریکی ظاهری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییرات در محتوای رطوبتی خاک با استفاده از اندازه گیری های هدایت الکتریکی ظاهری به روش القای الکترومغناطیسی
%A مهاجران, محمّد
%A گلزاریان, محمودرضا
%A خجسته پور, مهدی
%A اق خانی, محمدحسین
%J دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران
%D 2016

[Download]