مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان, دوره (4), شماره (29), سال (2014-1) , صفحات (85-114)

عنوان : ( بررسی اثر بخشی تبلیغات نوپدید شهری بر میزان استقبال از شیوه زیارت پیاده حرم رضوی )

نویسندگان: کمال الدین حسینی , محسن نوغانی دخت بهمنی , مسعود ایمانیان اردبیلی , سعید صالح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این نوشتار با هدف دستیابی به میزان تأثیر تبلیغات با ابزارهای تبلیغی نوپدید سازمانی در فضاسازی مناسبت آخر صفر و ترویج زیارت پیاده در روزهای مذکور انجام گرفته است. این مقاله، حاصل یک مطالعه پیمایشی مقطعی است. جامعه آماری در این طرح کلیه افراد باالی پانزده سال در گروهی معرف از خانوادههای ساکن در شهر مشهد )1270 نفر( است. روش نمونهگیری در این پژوهش در مرحله اول بهصورت نمونه گیری طبقهای نامتناسب و در مرحله دوم از روش نمونهگیری تصادفی نظاممند استفاده شده است. برای نیل به این هدف، نخست با تحلیل نتایج نظرسنجی انجام شده توسط محقق، در دهه آخر ماه صفر در سال 1390 به میزان تأثیر برنامههای سازمان فرهنگی - تفریحی شهرداری برای ترویج زیارت پیاده تا حرم در روزهای پایانی صفر و مقایسه آن با میزان این رفتار در سال گذشته پرداخته است و سپس به تحلیل نتایج جانبی آن مبادرت نموده است. نتایج بهدست آمده نشان میدهد علیرغم وجود تفاوتهای اندکی در میزان تأثیر یاد شده، برنامههای فرهنگی - تبلیغی که با ابزارهای نوپدید در زمینه ترویج زیارت پیاده طی مناسبتهای آخر صفر، چندان مؤثر نبوده و تغییرات، روند قابل توجهی را به خود اختصاص نداده است. مهمترین عامل تأثیرگذار در زیارت مخاطبین، تبلیغات سنتی بوده است و تبلیغات محیطی در زیارت مردم ساکن مشهد تأثیر قابل توجهی نداشته است. این امر )زیارت پیاده( بیشتر ریشه در اعتقادات سنتی و مردمی دارد که با تبلیغات مقطعی و کوتاه مدت، تقویت و یا تحلیل نمی یابد.

کلمات کلیدی

, اثر بخشی , زیارت, پیاده روی , حرم مطهر , مشهد, تبلیغات شهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059842,
author = {کمال الدین حسینی and نوغانی دخت بهمنی, محسن and مسعود ایمانیان اردبیلی and سعید صالح},
title = {بررسی اثر بخشی تبلیغات نوپدید شهری بر میزان استقبال از شیوه زیارت پیاده حرم رضوی},
journal = {مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان},
year = {2014},
volume = {4},
number = {29},
month = {January},
issn = {1735-8256},
pages = {85--114},
numpages = {29},
keywords = {اثر بخشی ، زیارت، پیاده روی ، حرم مطهر ، مشهد، تبلیغات شهری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر بخشی تبلیغات نوپدید شهری بر میزان استقبال از شیوه زیارت پیاده حرم رضوی
%A کمال الدین حسینی
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%A مسعود ایمانیان اردبیلی
%A سعید صالح
%J مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان
%@ 1735-8256
%D 2014

[Download]