دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30

عنوان : ( تاثیر فیلم های بسته بندی حاوی نانو نقره بر رشد آفلاتوکسین پسته (رقم اکبری) )

نویسندگان: فائزه عابدینی , محمدحسین عباسپور فرد , محمودرضا گلزاریان , پریسا طاهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پسته یکی از دانه های خوراکی می باشد و ایران یکی از بزرگترین تولید کننده های آن است. آلودگی پسته به آفلاتوکسین یکی از بزرگترین مشکلات تولید کننده ها می باشد. آفلاتوکسین ها متابولیت های ثانویه سمی قارچی هستند که توسط برخی از گونه های قارچ آسپرژیلوس فلاووس بر روی مواد غذایی انسان و دام تولید می شوند. بدلیل خواص جهش زا و سرطان زایی، مقابله با تولید آفلاتوکسین و یا حذف آن ها از مواد غذایی، توجه محققین را به خود جلب کرده است. تحقیقات گسترده ای در سال های اخیر نشان می دهد که نانو ذرات نقره اثرات ضدمیکروبی مناسبی در برابر طیف گسترده ای از قارچ ها و ویروس ها داشته است. در این تحقیق برای تولید نانو کامپوزیت های نقره با درصد وزنی 1، 3 و 5، از نانو ذرات نقره و آب دیونیزه و گلیسیرول استفاده شده است و پس از ساخت فیلم، آزمون های میکروسکوپ الکترونی عبوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام شد. تصاویر حاصل از این آزمون ها نشان دهنده پخش یکنواخت نانوذرات نقره بر سطح فیلم می باشد. همچنین پس از کشت قارچ آسپرژیلوس فلاووس و آلوده نمودن پسته به این قارچ و بسته بندی آن، پس از گذشت 7، 14 و 21 روز مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که میزان سم آفلاتوکسین در بسته بندی حاوی 1 درصد وزنی نانونقره به ppb 6/94 ، 3 درصد وزنی به ppb 3/76 و در بسته بندی حاوی 5 درصد وزنی نانو نقره به ppb 2/94 کاهش پیدا کرده است.

کلمات کلیدی

, آسپرژیلوس فلاووس, آفلاتوکسین, پسته, نانو ذرات نقره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059843,
author = {عابدینی, فائزه and عباسپور فرد, محمدحسین and گلزاریان, محمودرضا and طاهری, پریسا},
title = {تاثیر فیلم های بسته بندی حاوی نانو نقره بر رشد آفلاتوکسین پسته (رقم اکبری)},
booktitle = {دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آسپرژیلوس فلاووس، آفلاتوکسین، پسته، نانو ذرات نقره},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر فیلم های بسته بندی حاوی نانو نقره بر رشد آفلاتوکسین پسته (رقم اکبری)
%A عابدینی, فائزه
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A گلزاریان, محمودرضا
%A طاهری, پریسا
%J دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران
%D 2016

[Download]