علوم زیستی ورزشی, دوره (8), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (193-206)

عنوان : ( تأتیر تمرینات هوازی همراه با مصرف مکمل زردچوبه بر شاخص التهابی قلبی عروقی و ترکیب بدن در زنان غیر فعال )

نویسندگان: تکتم شادکام , پروانه نظرعلی , ناهید بیژه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی 6هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل پودر زردچوبه بر میزان CRP پلاسما و ترکیب بدن در زنان غیر فعال بود. بدین منظور32زن غیرفعال با دامنه سنی 25-23سال به صورت داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفی در4 گروه 8 نفری تمرین هوازی،تمرین هوازی –مکمل،مکمل وگروه کنترل قرار گرفتند.برنامه تمرینی به مدت 6هفته و هرجلسه به مدت 40دقیقه با HR max 55% شروع و به صورت فزاینده اجرا شد.گروه مکمل روزانه یک گرم پودر زردچوبه مصرف نمودند. ازهمه گروه¬ها قبل وبعدازاتمام برنامه تمرینی در شرایط ناشتا خون¬گیری به عمل آمد .داده¬ها با استفاده از نرم افزار SPSS19 با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی Benferoniدر سطح معناداری 05/0 P<تجزیه وتحلیل شدند.یافته¬ها نشان داد در همه گروه ها میزان ) CRP000/0 (p= نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری یافت. مقادی) BMI 35 5 /0p= ) نسبت به قبل از مداخله کاهش معناداری یافت این در حالی است که بین گروه های تمرین ، مکمل و تمرین ، مکمل ، کنترل تفاوت معنی داری مشاهده نشد (355/0 p=). مقادیر WHR نسبت به قبل از مداخله کاهش معناداری یافت ولی از نظر آماری معنادار نبود (458/0 (p= .به طورکلی یافته¬ها نشان می¬دهد 6 هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل زردچوبه ، اثر مثبتی بر کاهش مقادیر CRPدارد و به نظر می¬رسد ترکیب فعالیت و مکمل گیری زردچوبه در دراز مدت بر ترکیب بدنی افراد اثرات سودمندی داشته باشد.

کلمات کلیدی

, تمرین هوازی, پودر زردچوبه, بیماری های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059851,
author = {تکتم شادکام and پروانه نظرعلی and بیژه, ناهید},
title = {تأتیر تمرینات هوازی همراه با مصرف مکمل زردچوبه بر شاخص التهابی قلبی عروقی و ترکیب بدن در زنان غیر فعال},
journal = {علوم زیستی ورزشی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-9325},
pages = {193--206},
numpages = {13},
keywords = {تمرین هوازی،پودر زردچوبه،بیماری های قلبی-عرقی،CRP},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأتیر تمرینات هوازی همراه با مصرف مکمل زردچوبه بر شاخص التهابی قلبی عروقی و ترکیب بدن در زنان غیر فعال
%A تکتم شادکام
%A پروانه نظرعلی
%A بیژه, ناهید
%J علوم زیستی ورزشی
%@ 2008-9325
%D 2016

[Download]