نقد ادبی, دوره (9), شماره (34), سال (2016-9) , صفحات (119-157)

عنوان : ( مضمون در فن شعر سبک هندی )

نویسندگان: محمود فتوحی رودمعجنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

واژۀ مضمون از کلیدواژه‌های اصلی فن شعر فارسی در سبک هندی است‌‌. این واژه که از میانۀ قرن دهم به یک اصطلاح فنی در هنر شعر فارسی بدل شده است مترادف «معنی، محتوا، مفهوم، منطوق، مقصود یا فحوا و لحن کلام» نیست‌‌. مسأله این مقاله بازشناسی ماهیت مضمون به عنوان هنرسازۀ اصلی مکتب ‌نازک‌خیالی (سبک هندی) است‌‌. مقاله می‌کوشد چیستیِ «مضمون» و سازوکار «مضمون‌بندی» را از دیدگاه شاعران و تذکره‌نویسان آن دوره بازشناسد‌‌. برای این منظور نخستین کاربردهای مضمون در مقام یک اصطلاح فن شعر را از پایان قرن دهم تا پایان قرن دوازدهم رصد کرده و هشت ویژگی مضمون را از خلالِ سخن شاعران و منتقدان سبک هندی شناسایی نموده و در نهایت تعریفی از مضمون ارائه کرده است‌‌. همچنین بر اساس سه فعل پر کاربرد مرتبط با مضمون (یافتن، بستن، رساندن)، سه فرایند مضمون‌آفرینی در سبک هندی را از هم متمایز ساخته است‌‌. و به روند رو به پیچیدگی صناعت مضمون از صائب تبریزی تا ناصر علی سرهندی در پایان قرن دوازدهم اشاره کرده است‌.

کلمات کلیدی

, سبک‌هندی, شعر عصر صفوی, فن شعر, مضمون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059856,
author = {فتوحی رودمعجنی, محمود},
title = {مضمون در فن شعر سبک هندی},
journal = {نقد ادبی},
year = {2016},
volume = {9},
number = {34},
month = {September},
issn = {2008-0360},
pages = {119--157},
numpages = {38},
keywords = {سبک‌هندی، شعر عصر صفوی، فن شعر، مضمون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مضمون در فن شعر سبک هندی
%A فتوحی رودمعجنی, محمود
%J نقد ادبی
%@ 2008-0360
%D 2016

[Download]