تاریخ روابط خارجی, دوره (16), شماره (61), سال (2015-3) , صفحات (1-30)

عنوان : ( بررسی اهداف و پیامدهای یورش دو فاتح به هند (سلطان محمود غزنوی و امیر تیمور گورکانی) )

نویسندگان: جلیل قصابی گزکوه , سیدجلال رجائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هند از دیر باز، توجه فاتحان و قدرتمندان را با انگیزههای مذهبی و اقتصادی بر می انگیخته - - است؛ از آن جمله اند: سلطان محمود غزنووی ) ۰۲۴ ۶۸۳ ق.( و امیور تیموور گورکوانی ) ۸۴8 887 ق(. سلطان غزنوی با هدف کسب منابع اقتصادی، اما در پوشش دین و مذهب بارها به سرزمین هند یورش آورد. کمابیش همان انگیزه ها در حملۀ امیرتیمور گورکانی به دهلی نیز رخ نمود. پیامدهای این یورشها، در هر دو دوره، سیمای فرهنگی، اجتما ی و اقتصادی هنود را سخت مشوّه و تیره کرد؛ حال آنکه مهاجمان از ثروت خیره کنندۀ سرزمین هند توانستند اوضاع اقتصادی حکومت خویش را سر و سامان دهند.

کلمات کلیدی

, سلطان محمود غزنوی , امیر تیمور گورکانی , هند, یورش ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059865,
author = {قصابی گزکوه, جلیل and رجائی, سیدجلال},
title = {بررسی اهداف و پیامدهای یورش دو فاتح به هند (سلطان محمود غزنوی و امیر تیمور گورکانی)},
journal = {تاریخ روابط خارجی},
year = {2015},
volume = {16},
number = {61},
month = {March},
issn = {1735-2010},
pages = {1--30},
numpages = {29},
keywords = {سلطان محمود غزنوی ،امیر تیمور گورکانی ، هند، یورش ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اهداف و پیامدهای یورش دو فاتح به هند (سلطان محمود غزنوی و امیر تیمور گورکانی)
%A قصابی گزکوه, جلیل
%A رجائی, سیدجلال
%J تاریخ روابط خارجی
%@ 1735-2010
%D 2015

[Download]