مطالعات جغرافیایی مناطق خشک, دوره (5), شماره (20), سال (2015-9) , صفحات (1-17)

عنوان : ( رمزگشایی از فضامندی پدیده جهانی شدن با تاکید بر شاکله ی مفهومی تریالکتیک لوفور )

نویسندگان: زهره صابونچی کرهرودی , جعفر جوان , حمید شایان , امید علی خوارزمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش در پی رمزگشایی 2 از فضامندی پدیدهی جهانی شدن و افشاء مکانیزم کنش های فضایی متأثر از آن تحت نظام سرمایه داری ـ برمبنای فشردگی فضا و زمان ـ میباشد. پرسش اساسی این است که چگونه و با چه ابزارهایی می توان فضا را مورد استفاده، سازماندهی، خلق و در سلطه درآورد که با الزامات گردش سرمایه در فضای جهانی شده متناسب باشد؟ کاربست شاکله ی مفهومی و نظری تریالکتیک فضایی لوفور به مثابه ی مؤلفه های بنیادین فضا، امکان پاسخ به پرسش مطرح شده را فراهم می آورد. در این پژوهش کنش های فضایی مادی، بازنمودهای فضایی و فضاهای بازنمود سازههای تشکیل دهندهی محتوا یا کلیت پدیده ی جهانی شدن در نظر گرفته شدهاند. رمزگشایی محتوای فضای جهانی شدن به واقع یافتن تأثیرات فرم های جغرافیایی فضای محسوس، ساختار سیاسی و ایدئولوژیک فضای معقول و کارکرد اجتماعی فضای زیسته است که در کلیّتی سرمایه دارانه و در پویشی دیالکتیکی در لحظه ها یا دقایق جهانی شدن رخ می دهند. به واقع سازه های تشکیل دهنده ی دقایق جهانی شدن متأثر از نظام سرمایه داری در فرم خود را به صورت جریان‌ها، مبادالت، فنآوری و تکنولوژی در ساختار به صورت عقالنیت حاکم بر فضا و در کارکرد در مقام تعریف و تعیین یک وضعیت غالب برای فضای زیسته، نمود می یابند.

کلمات کلیدی

, پدیده جهانی شدن, فضامندی, تریالکتیک لوفور.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059867,
author = {صابونچی کرهرودی, زهره and جوان, جعفر and شایان, حمید and خوارزمی, امید علی},
title = {رمزگشایی از فضامندی پدیده جهانی شدن با تاکید بر شاکله ی مفهومی تریالکتیک لوفور},
journal = {مطالعات جغرافیایی مناطق خشک},
year = {2015},
volume = {5},
number = {20},
month = {September},
issn = {2228-7167},
pages = {1--17},
numpages = {16},
keywords = {پدیده جهانی شدن، فضامندی، تریالکتیک لوفور.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رمزگشایی از فضامندی پدیده جهانی شدن با تاکید بر شاکله ی مفهومی تریالکتیک لوفور
%A صابونچی کرهرودی, زهره
%A جوان, جعفر
%A شایان, حمید
%A خوارزمی, امید علی
%J مطالعات جغرافیایی مناطق خشک
%@ 2228-7167
%D 2015

[Download]