آبیاری و زهکشی ایران, دوره (10), شماره (3), سال (2016-9) , صفحات (398-411)

عنوان : ( پیش بینی تغییرات تبخیر واقعی سالانه در مناطق خشک با استفاده از چارچوب اصلاح شده بادیکو (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور-رخ) )

نویسندگان: آمنه میان آبادی , امین علیزاده , سیدحسین ثنائی نژاد , بیژن قهرمان , کامران داوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین و پیش بینی مؤلفه های بیلان آب به ویژه تبخیر واقعی در حوضه های آبریز اهمیت زیادی در ارایه راهکارهای مدیریتی و برنامه ریزی های سازگاری با تغییر اقلیم دارد. مدل های هیدرولوژیکی توزیعی یا فیزیک-مبنا بسیار پیچیده بوده و برای تخمین مؤلفه های بیلان آب نیازمند داده های فراوانی می باشند. همچنین دقت و کیفیت داده های ورودی تأثیر زیادی بر میزان دقت این مدل ها دارد. در برخی موارد نیازی به داشتن تخمین بسیار دقیق مؤلفه های بیلان نیست و برای اهداف مدیریتی داشتن تخمین اولیه از تبخیر و رواناب در مقیاس سالانه کافی می باشد. به همین دلیل استفاده از مدل های یکپارچه مفهومی در مطالعات اولیه هیدرولوژی گسترش یافته است. یکی از مدل های یکپارچه ساده که کاربرد آن در سطح جهان گسترش زیادی یافته، منحنی های بادیکو می باشد. منحنی های بادیکو برای حوضه های دارای شرایط پایدار که در آن¬ها تغییرات ذخیره آب ناچیز فرض می شود، قابل استفاده می باشد. با گسترش استفاده از چارچوب بادیکو مدل جدیدی (مدل Greve et al., 2016) ارائه شده است که با تغییر شرایط مرزی بتواند در مقیاس های زمانی کوچک و در شرایطی که تغیییرات ذخیره آب قابل صرف نظر کردن نیست، مقدار تبخیر حوضه را تخمین بزند. در پژوهش حاضر با توجه به شرایط ناپایدار حوضه نیشابور- رخ، مدل جدید ارائه شده با استفاده از داده های بارش، تبخیر پتانسیل و تبخیر واقعی واسنجی و سپس مقدار تبخیر برای دوره پایه (1351-1350 تا 1384-1383) و دوره آینده (1396-1395 تا 1429-1428) با استفاده از مدل اقلیمی به دست آمده از پروژه CORDEX تخمین زده شد. میانگین پارامترهای مدل گریو و همکاران (y_0 و k) با توجه به تبخیر واقعی به دست آمده از مدل SWAT به ترتیب برابر 24/0 و 54/1 به دست آمد. نتایج بررسی تغییر اقلیم نشان داد که مقدار بارش در دوره آینده 48/0 درصد کاهش و دمای متوسط، تبخیر پتانسیل و تبخیر واقعی به ترتیب 25/11، 66/4 و 11/2 درصدافزایش خواهد یافت.

کلمات کلیدی

, بادیکو, تبخیر, تغییر اقلیم, CORDEX, SWAT, حوضه نیشابور- رخ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059869,
author = {میان آبادی, آمنه and علیزاده, امین and ثنائی نژاد, سیدحسین and قهرمان, بیژن and داوری, کامران},
title = {پیش بینی تغییرات تبخیر واقعی سالانه در مناطق خشک با استفاده از چارچوب اصلاح شده بادیکو (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور-رخ)},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2016},
volume = {10},
number = {3},
month = {September},
issn = {2008-7942},
pages = {398--411},
numpages = {13},
keywords = {بادیکو، تبخیر، تغییر اقلیم، CORDEX، SWAT، حوضه نیشابور- رخ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی تغییرات تبخیر واقعی سالانه در مناطق خشک با استفاده از چارچوب اصلاح شده بادیکو (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور-رخ)
%A میان آبادی, آمنه
%A علیزاده, امین
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A قهرمان, بیژن
%A داوری, کامران
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2016

[Download]