همایش ملی حقوق آب فرصت ها و راهکارها , 2016-12-05

عنوان : ( چالش منافع عمومی و حقوق مکتسب در بهره برداری از منابع آبی )

نویسندگان: سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , سعید محسنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آب و حقوق مترتب بر آن از مهمترین مقوله های حیات بشری است. در این میان همواره منافع عمومی و حقوق مکتسب فردی با چالش هایی مواجه بوده اند. کمبود این مایع حیات نیز بر چالش های یاد شده می افزاید. حال مسأله این است که در فرض تضاد میان منافع عمومی و حقوق مکتسب اشخاص خصوصی چه باید کرد. آیا احترام به حقوق مکتسب اولویت دارد یا این که به نحو مطلق باید از چیرگی مصالح عمومی بر منافع خصوصی سخن گفت؟ این پژوهش با بررسی موضوع به روشی تحلیلی و با تکیه بر مبانی حقوق ایران، به نتیجه دست یافته است که هرچند باید برای جمع حداکثری میان دو دسته مصالح جمعی و منافع خصوصی تلاش نمود، لیکن در موارد عدم امکان جمع میان مصالح یادشده، تفوق منافع عمومی بر حقوق مکتسب فردی اصل راهنما و خط هدایتگر در حل تعارض خواهد بود.

کلمات کلیدی

, منابع آب, مصالح عمومی, منافع خصوصی, حقوق مکتسب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059874,
author = {قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی and محسنی, سعید},
title = {چالش منافع عمومی و حقوق مکتسب در بهره برداری از منابع آبی},
booktitle = {همایش ملی حقوق آب فرصت ها و راهکارها},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {منابع آب، مصالح عمومی، منافع خصوصی، حقوق مکتسب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T چالش منافع عمومی و حقوق مکتسب در بهره برداری از منابع آبی
%A قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی
%A محسنی, سعید
%J همایش ملی حقوق آب فرصت ها و راهکارها
%D 2016

[Download]