پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی, دوره (4), شماره (2), سال (2016-12) , صفحات (41-52)

عنوان : ( اثر آموزش حل مسئله ریاضی با روش بازی بر توجه، حل مسئله و خودکارآمدی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی )

نویسندگان: ایمان الله بیگدلی , محمدعلی محمدی فر , علی محمد رضایی , عباس عبدالحسین زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مشکلات یادگیری ریاضی از این نظر مهم‌اند که همۀ کودکان نیاز دارند تا در سال‌های نخست مدرسه محاسبات ریاضی را انجام دهند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر آموزش حل مسئلۀ ریاضی با روش بازی بر توجه، حل مسئله و خودکارآمدی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی بود. روش پژوهش شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعۀ این مطالعه شامل تمام دانش‌آموزان دختر و پسر مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی شهر تربت حیدریه در سال تحصیلی 95-1394 بود. نمونه شامل 36 دانش‌آموز دختر و پسر مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تک مرحله‌ای انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش‌نامه کانرز، پرسش‌نامۀ خودکارآمدی عمومی شرر، آزمون حل مسئلۀ ریاضی معلم ساخته، آزمون هوش وکسلر برای کودکان، آزمون تشخیصی کی‌مت بود. پیش‌آزمون و پس‌آزمون روی هر دو گروه اجرا شد. گروه آزمایش، هشت جلسه یک ساعته آموزش حل مسئلۀ ریاضی مبتنی بر بازی را دریافت کرد؛ درحالی که گروه کنترل مداخله‌‍ای را دریافت نکرد. برای تحلیل نتایج از روش تحلیل کواریانس تک متغیری و چند متغیری استفاده شد. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش حل مسئلۀ ریاضی مبتنی بر بازی برای یادگیری حل مسئلۀ دانش‌‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی مؤثر بود؛ اما بر باورهای خودکارآمدی آنان تأثیری نداشت؛ لذا این روش می‌تواند به عنوان یک روش مداخله مناسب به کار رود.

کلمات کلیدی

, اختلال یادگیری ریاضی, حل مسئله, توجه, خودکار آمدی, آموزش مبتنی بر بازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059875,
author = {بیگدلی, ایمان الله and محمدعلی محمدی فر and علی محمد رضایی and عباس عبدالحسین زاده},
title = {اثر آموزش حل مسئله ریاضی با روش بازی بر توجه، حل مسئله و خودکارآمدی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی},
journal = {پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی},
year = {2016},
volume = {4},
number = {2},
month = {December},
issn = {2345-6523},
pages = {41--52},
numpages = {11},
keywords = {اختلال یادگیری ریاضی، حل مسئله، توجه، خودکار آمدی، آموزش مبتنی بر بازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر آموزش حل مسئله ریاضی با روش بازی بر توجه، حل مسئله و خودکارآمدی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی
%A بیگدلی, ایمان الله
%A محمدعلی محمدی فر
%A علی محمد رضایی
%A عباس عبدالحسین زاده
%J پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
%@ 2345-6523
%D 2016

[Download]