پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (7), شماره (2), سال (2017-4) , صفحات (20-32)

عنوان : ( شناسایی نشانگرهای روابط در پیشینه‌های فراداده‌ای فهرست کتابخانه ملی ایران مبتنی بر استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی‌اِی) )

نویسندگان: اکرم فتحیان دستگردی , اعظم صنعت جو , سید مهدی طاهری , محسن کاهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف:هدف پژوهش حاضر، شناسایی نشانگرهای روابط در پیشینه‌های فراداده‌ای فهرست کتابخانه ملی ایران بر اساس استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی‌اِی) است. روش: برای اجرای پژوهش، از روش ترکیبی تحلیل محتوا و مشاهده اسنادی استفاده شد. جامعه پژوهش، پیشینه‌های فراداده‌ای مربوط به کتاب‌های موجود در فهرست کتابخانه ملی ایران برای چهار خانواده کتابشناختی قرآن، نهج‌البلاغه، شاهنامه و مثنوی (در مجموع، 28213 پیشینه) هستند که از سیستم جامع کتابخانه ملی ایران (رسا) استخراج شدند. ابزار گردآوری داده‌ها،یک سیاهه وارسی، و ابزار نمایش داده‌های تحلیل شده، یک ماتریس است. یافته‌ها: از میان544 نشانگر در پیوست‌های آی، جِی، و اِمدر استاندارد آردی‌اِی (شامل 150 نشانگر پیوست آی، 346 نشانگر پیوست جِی و 48 نشانگر پیوست اِم)، به طور کلی، 62 نشانگر از مجموعه نشانگرهای پیوست آی، 175 نشانگر از مجموعه نشانگرهای پیوست جِی، و 48 نشانگر ارائه شده در پیوست اِم (در مجموع، 285 نشانگر) در پیشینه‌های فراداده‌ای مورد مطالعه، شناسایی شدند.همچنین از میان انواع روابط ارائه شده در پیوست آی، برای نشانگرهای مربوط به ناشران و توزیع‌کنندگان (در سطح بازنمون عینی)، و در پیوست جِیبرای روابط بازنمون عینی همراهی، هیچ نشانگری در پیشینه‌های مورد بررسی ارائه نشده است. سایر انواع روابط در پیشینه‌ها شناسایی گردید.

کلمات کلیدی

, فهرست کتابخانه ملی ایران, نشانگرهای روابط, استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی‌اِی).
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059892,
author = {فتحیان دستگردی, اکرم and صنعت جو, اعظم and سید مهدی طاهری and کاهانی, محسن},
title = {شناسایی نشانگرهای روابط در پیشینه‌های فراداده‌ای فهرست کتابخانه ملی ایران مبتنی بر استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی‌اِی)},
journal = {پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2017},
volume = {7},
number = {2},
month = {April},
issn = {2251-6344},
pages = {20--32},
numpages = {12},
keywords = {فهرست کتابخانه ملی ایران، نشانگرهای روابط، استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی‌اِی).},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی نشانگرهای روابط در پیشینه‌های فراداده‌ای فهرست کتابخانه ملی ایران مبتنی بر استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی‌اِی)
%A فتحیان دستگردی, اکرم
%A صنعت جو, اعظم
%A سید مهدی طاهری
%A کاهانی, محسن
%J پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 2251-6344
%D 2017

[Download]