پژوهش در نشخوارکنندگان, دوره (4), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (111-132)

عنوان : ( تاثیر ارقام مختلف پوست انار بر قابلیت هضم ماده خشک، جمعیت پروتوزا و تولید گاز متان به روش آزمایشگاهی )

نویسندگان: وحیده رزم آذر , نور محمد تربتی نژاد , جمال سیف دواتی , سعید زره داران ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: ایران علاوه بر مرکز پیدایش انار و رویشگاه طبیعی آن، مرکز تنوع ارقام و نیز بزرگترین تولید کننده انار در جهان می باشد. پوست انار تقریباَ 26- 30% وزن کل میوه را تشکیل می دهد، در سال های اخیر فعالیت های بیولوژیکی پلی فنلی-های پوست انار توجه بسیاری از پژوهشگران و مصرف کنندگان را به خود جلب کرده است. اثرات تانن بر میکروارگانیسم های تولیدکننده متان در شکمبه و پروتوزا به اثبات رسیده است، همچنین تاثیر آن بر کنیتیک تولید گاز و تخمیر شکمبه ای با توجه به نوع گیاه بسیار متفاوت گزارش شده است. لذا این تحقیق به منظور بررسی ترکیب شیمیایی، مواد پلی فنولی، پویایی تولید گاز، قابلیت هضم ظاهری و حقیقی ماده خشک، میزان تولید گاز، متان و تعداد پروتوزوا شکمبه ای سه رقم مختلف پوست انار (ترش جنگلی گرگان، ملس بهشهر و شیرین کلباد) به روش آزمایشگاهی انجام شد. مواد و روش ها: پوست ارقام مورد نظر در زمان برداشت (فصل پاییز) از نقاط مختلف استان گلستان جمع آوری و خشک گردید. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار و چهار تکرار اجرا شد. بعد از آزمون گاز ابتدایی برای ارزیابی الگوی تولید گاز طی 96 ساعت انکوباسیون، زمان نصف حداکثر گاز تولیدی (t½) محاسبه شد و سپس طی دو مرحله دیگر آزمون گاز برای زمان 24 ساعت و t½ برای هر سوبسترا اجرا شد. قابلیت هضم حقیقی ماده خشک با استفاده از باقیمانده مواد انکوباسیون شده اندازه گیری شد و ضریب تفکیک (PF)، توده میکروبی، تولید گاز متان، pH و تعداد پروتوزا نیز اندازه گیری و محاسبه شدند. یافته ها: بیشترین مقدار پروتئین خام در رقم شیرین کلباد (01/4%) و بیشترین مقدار چربی خام (87/1%) و ADF (62/19%) در رقم ترش جنگلی گرگان مشاهده شد (05/0P نتیجه گیری: به طور کلی نتایج این پژوهش نشان دادند که پوست انار (ترش جنگلی گرگان، ملس بهشهر و شیرین کلباد) به عنوان یکی از ضایعات مهم کشاورزی در ایران به دلیل داشتن ترکیبات فنولی و تانن دارای فعالیت بازدارنده علیه تعدادی از میکروارگانیسم های دخیل در تولید متان و همچنین پروتوزاها می باشد. بنابراین، می توان مخلوطی از رقم ها را برای دستکاری تخمیر شکمبه و کاهش تولید گاز متان استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, پوست انار, تانن, تخمیر شکمبه ای, متان, پروتوزوا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059895,
author = {وحیده رزم آذر and نور محمد تربتی نژاد and جمال سیف دواتی and زره داران, سعید},
title = {تاثیر ارقام مختلف پوست انار بر قابلیت هضم ماده خشک، جمعیت پروتوزا و تولید گاز متان به روش آزمایشگاهی},
journal = {پژوهش در نشخوارکنندگان},
year = {2016},
volume = {4},
number = {2},
month = {September},
issn = {2345-4253},
pages = {111--132},
numpages = {21},
keywords = {پوست انار، تانن، تخمیر شکمبه ای، متان، پروتوزوا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر ارقام مختلف پوست انار بر قابلیت هضم ماده خشک، جمعیت پروتوزا و تولید گاز متان به روش آزمایشگاهی
%A وحیده رزم آذر
%A نور محمد تربتی نژاد
%A جمال سیف دواتی
%A زره داران, سعید
%J پژوهش در نشخوارکنندگان
%@ 2345-4253
%D 2016

[Download]