مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی, دوره (5), شماره (1), سال (2016-9) , صفحات (61-66)

عنوان : ( بررسی ارتباط چندشکلی ژن کاپاکازئین با میزان تولید و ترکیبات شیر در شترهای استان گلستان )

نویسندگان: رقیه طعنه گنبدی , مجتبی آهنی آذری , سعید زره داران , علیرضا خان احمدی , عبدالحکیم توغدری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق با هدف تعیین چندشکلی ژن کاپاکازئین و ارتباط آن با بعضی از صفات شیر در جمعیت شترهای استان گلستان انجام گرفت. برای این کار 100 نمونه خون از شترهای تک کوهانه بندر ترکمن، آق قلا و گنبد جمع آوری شد. DNA به روش نمکی بهینه شده استخراج و سپس با استفاده از یک جفت آغازگر اختصاصی، قطعهای با طول488 جفت باز تکثیر شد. به منظور تعیین ژنوتیپهای مختلف، روش RFLP-PCR بااستفاده از آنزیم برشی ALU1 بکار گرفته شد. برای بررسی ارتباط چند شکلی این ژن با صفات عملکردی شامل تولید و ترکیبات شیر (چربی، پروتئین، لاکتوز و مواد جامد بدون چربی شیر) از رویه GLM نرم افزار SAS استفاده شد. سه الگوی ژنوتیپی AA ،AB و BB به ترتیب با فراوانی 18/0 ،27/0 و 55/0 در این جمعیت مشاهده شد. اثر چندشکلی این ژن روی میزان تولید و هیچ یک از ترکیبات شیر معنیدار نبود. براساس نتایج این تحقیق انتخاب براساس چند شکلی ژن کاپاکازئین نمیتواند در بهبود ژنتیکی صفات تولید و ترکیبات شیر در شتر های نژاد ترکمن مؤثر باشد.این تحقیق با هدف تعیین چندشکلی ژن کاپاکازئین و ارتباط آن با بعضی از صفات شیر در جمعیت شترهای استان گلستان انجام گرفت. برای این کار 100 نمونه خون از شترهای تک کوهانه بندر ترکمن، آق قلا و گنبد جمع آوری شد. DNA به روش نمکی بهینه شده استخراج و سپس با استفاده از یک جفت آغازگر اختصاصی، قطعهای با طول488 جفت باز تکثیر شد. به منظور تعیین ژنوتیپهای مختلف، روش RFLP-PCR بااستفاده از آنزیم برشی ALU1 بکار گرفته شد. برای بررسی ارتباط چند شکلی این ژن با صفات عملکردی شامل تولید و ترکیبات شیر (چربی، پروتئین، لاکتوز و مواد جامد بدون چربی شیر) از رویه GLM نرم افزار SAS استفاده شد. سه الگوی ژنوتیپی AA ،AB و BB به ترتیب با فراوانی 18/0 ،27/0 و 55/0 در این جمعیت مشاهده شد. اثر چندشکلی این ژن روی میزان تولید و هیچ یک از ترکیبات شیر معنیدار نبود. براساس نتایج این تحقیق انتخاب براساس چند شکلی ژن کاپاکازئین نمیتواند در بهبود ژنتیکی صفات تولید و ترکیبات شیر در شتر های نژاد ترکمن مؤثر باشد.

کلمات کلیدی

, چندشکلی, ژن کاپاکازئین, شتر, تولید شیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059896,
author = {رقیه طعنه گنبدی and مجتبی آهنی آذری and زره داران, سعید and علیرضا خان احمدی and عبدالحکیم توغدری},
title = {بررسی ارتباط چندشکلی ژن کاپاکازئین با میزان تولید و ترکیبات شیر در شترهای استان گلستان},
journal = {مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی},
year = {2016},
volume = {5},
number = {1},
month = {September},
issn = {2588-5073},
pages = {61--66},
numpages = {5},
keywords = {چندشکلی، ژن کاپاکازئین، شتر، تولید شیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ارتباط چندشکلی ژن کاپاکازئین با میزان تولید و ترکیبات شیر در شترهای استان گلستان
%A رقیه طعنه گنبدی
%A مجتبی آهنی آذری
%A زره داران, سعید
%A علیرضا خان احمدی
%A عبدالحکیم توغدری
%J مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی
%@ 2588-5073
%D 2016

[Download]