پژوهش های سلولی و ملکولی, دوره (28), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (94-106)

عنوان : ( ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های ایرانی و ژنوتیپ های خارجی گلرنگ(Carthamus tinctorius ) با استفاده از صفات مورفولوژیکی و نشانگر مولکولی RAPD )

نویسندگان: محمود قربان زاده نقاب , رحیم افضل ساریخان بگلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ایران بعنوان یکی از مراکز اولیه پیدایش گلرنگ شناخته شده است. بنابر این تشخیص تنوع ژنوتیپ های گلرنگ برای نگهداری منابع ژنتیکی و کاربرد علمی و عملی این مواد در برنامه¬های به نژادی برای اصلاحگران می تواند مفید باشد. این تحقیق به منظور بررسی تنوع ژنتیکی 24 ژنوتیپ گلرنگ از ژرم پلاسم بین المللی، توده های بومی ایران و گلرنگ وحشی با استفاده از صفات مورفولوژیکی و نشانگر مولکولی RAPD انجام شد. نتایج نشان داد که بر خلاف عدم توانایی صفات مورفولوژیکی در گروه بندی ژنوتیپ ها ، نشانگر مولکولی RAPD بخوبی توانست ژنوتیپ های مختلف را از یکدیگر تفکیک نماید. 11 آغازگر از میان 27 آغازگر RAPD مورد ارزیابی، چندشکلی برابر با 7/57 درصد نشان دادند. ارتباطی بین گروه بندی های انجام شده و مکان جغرافیایی ژنوتیپ ها مشاهده نشد. براساس نتایج این تحقیق ژنوتیپ¬های ایرانی در اکثر گروهها حضور دارند که این امر، دلیلی بر تنوع زیاد در بین ژنوتیپ¬های گلرنگ ایرانی است که می توان درطی برنامه‌های اصلاحی گلرنگ از این ژنوتیپ¬ها استفاده نمود. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از نشانگرهای مولکولی جهت برنامه¬های اصلاحی گلرنگ بخصوص انتخاب والدین جهت تلاقی مفید میباشد و نشانگر مولکولی RAPD کارایی لازم را برای مطالعه تنوع ژنتیکی و مدیریت ژرمپلاسم گلرنگ دارد. همچنین توصیه میشود از تودههای گلرنگ ایران بعنوان یک منبع غنی ژنتیکی در برنامههای بهنژادی گلرنگ استفاده شود.

کلمات کلیدی

, گلرنگ, صفات مورفولوژیکی, تنوع ژنتیکی, RAPD
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059898,
author = {قربان زاده نقاب, محمود and افضل ساریخان بگلو, رحیم},
title = {ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های ایرانی و ژنوتیپ های خارجی گلرنگ(Carthamus tinctorius ) با استفاده از صفات مورفولوژیکی و نشانگر مولکولی RAPD},
journal = {پژوهش های سلولی و ملکولی},
year = {2015},
volume = {28},
number = {1},
month = {June},
issn = {2383-2738},
pages = {94--106},
numpages = {12},
keywords = {گلرنگ، صفات مورفولوژیکی، تنوع ژنتیکی، RAPD},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های ایرانی و ژنوتیپ های خارجی گلرنگ(Carthamus tinctorius ) با استفاده از صفات مورفولوژیکی و نشانگر مولکولی RAPD
%A قربان زاده نقاب, محمود
%A افضل ساریخان بگلو, رحیم
%J پژوهش های سلولی و ملکولی
%@ 2383-2738
%D 2015

[Download]