اقتصاد کشاورزی, دوره (10), شماره (3), سال (2016-12) , صفحات (129-153)

عنوان : ( بررسی آثار رفاهی بهره برداری بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی در دشت همدان – بهار )

نویسندگان: سیدمحسن سیدان , محمدرضا کهنسال , محمد قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای اخیر به دلیل برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی در دشت همدان - بهار، سطح آب به شدت کاهش یافته است. هدف از این پژوهش تحلیل رفاه کشاورزان در اثر بهره برداری بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی است. اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق به صورت میدانی و با تکمیل پرسشنامه از کشاورزان در سال 1394 جمع آوری شده است. برای این منظور با تخمین تابع رفاه، اثر کاهش سطح آب زیرزمینی بر میزان رفاه کشاورزان بررسی شده است. در این پژوهش تأثیر مجاورت مزارع بر رفاه کشاورزان از طریق رهیافت اقتصاد سنجی فضایی برآورد شده است. ضریب همبستگی حاصل از تخمین توابع نشان داد، که کاربرد رگرسیون فضایی نسبت به روش رگرسیون کلاسیک برتری دارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد میزان کاهش رفاه سالیانه به ازای هر متر کاهش سطح آب زیرزمینی برای هر بهره بردار در کشت گندم و سیب زمینی به ترتیب برابر با 18754300 و 35672800 ریال است. زیان حاصل از کاهش آب زیرزمینی در کل محدوده مورد مطالعه 52 میلیارد ریال محاسبه شده است. با در نظر گرفتن رفاه از دست رفته در حدود 6/2 درصد از درآمد سرانه هر بهره بردار کاسته می شود. بنابر این کاهش رفاه ناشی از افت سطح آب های زیرزمینی چشمگیر بوده و ادامه ی روند برداشت بی رویه، کاهش دسترسی به آب و در نتیجه کاهش رفاه کشاورزان را در دراز مدت به دنبال خواهد داشت. لذا سرمایه گذاری در زمینه حفظ و تغذیه آب زیرزمینی حداقل در حد رفاه کاهش یافته کشاورزان امری ضروری است.

کلمات کلیدی

, آب زیرزمینی, اقتصاد سنجی فضایی, تابع رفاه کشاورزان, گندم, سیب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059905,
author = {سیدان, سیدمحسن and کهنسال, محمدرضا and قربانی, محمد},
title = {بررسی آثار رفاهی بهره برداری بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی در دشت همدان – بهار},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2016},
volume = {10},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-5524},
pages = {129--153},
numpages = {24},
keywords = {آب زیرزمینی، اقتصاد سنجی فضایی، تابع رفاه کشاورزان، گندم، سیب زمینی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آثار رفاهی بهره برداری بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی در دشت همدان – بهار
%A سیدان, سیدمحسن
%A کهنسال, محمدرضا
%A قربانی, محمد
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2016

[Download]