اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در زیست شناسی , 2016-11-23

عنوان : ( مهار رشد لارو آفت های Ephestia kuehniella و Galleria mellonella با استفاده از باکتری های بدست آمده از خاک باغ های آلوده به حشرات آفت )

نویسندگان: محمدمهدی جعفری , علی مخدومی , جواد کریمی , منصور مشرقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حشرات آفت هر ساله خسارات فراوانی به محصولات کشاورزی وارد می آورند. محدودیت های بکارگیری سموم شیمایی در کنترل آفات استفاده از میکروارگانیزم ها را با اهمیت ساخته است. در این پژوهش به منظور ارزیابی توانایی کنترل زیستی حشرات با استفاده از باکتری ها از دو عضو راسته بال پولک داران: Ephestia kuehniella (پروانه آرد) و Galleria mellonella (بید موم خوار) به عنوان حشرات مدل استفاده گردید. خاک باغ های آلوده به حشرات آفت مانند Osphranteria coerulescens (سوسک سرشاخه خوار) و Polyphylla olivieri (کرم سفید ریشه) در استان خراسان رضوی جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل گردید. با استفاده از محیط/روش کشت های مختلف تعداد 200 جدایه باکتری بدست آمد. تعداد 60 سویه متفاوت انتخاب و توانایی لارو کشی آن ها ارزیابی گردید. به این منظور در هر آزمایش 10 لارو سالم سن 3 در پلیت استریل واجد 2 گرم ماده غذایی قرار داده شد. به جیره غذایی تعداد مناسب از باکتری در فاز رشد نمایی افزوده و پلیت ها به مدت 7 روز ارزیابی و تعداد لارو های کشته شده شمارش گردید. 28 سویه قادر به ایجاد مرگ و میر در لارو Ephestia kuehniella با فراوانی بین 30-5 درصد و 22 سویه قادر به کشتن لارو Galleria mellonella با فراوانی 60-5 درصد در مقایسه با سویه شاهد بوده است. سویه های SM49 و A4 بیشترین اثرات مهاری در دو لارو مذکور را داشته و هر دو متعلق به جنس Bacillus بوده اند. ارزیابی های فراتر مانند تعیین LC50 و شناسایی توکسین های احتمالی در دست بررسی می باشد.

کلمات کلیدی

, کنترل زیستی, جنس Bacillus, Ephestia kuehniella, Galleria mellonella
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059910,
author = {جعفری, محمدمهدی and مخدومی, علی and کریمی, جواد and مشرقی, منصور},
title = {مهار رشد لارو آفت های Ephestia kuehniella و Galleria mellonella با استفاده از باکتری های بدست آمده از خاک باغ های آلوده به حشرات آفت},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در زیست شناسی},
year = {2016},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {کنترل زیستی، جنس Bacillus، Ephestia kuehniella، Galleria mellonella},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مهار رشد لارو آفت های Ephestia kuehniella و Galleria mellonella با استفاده از باکتری های بدست آمده از خاک باغ های آلوده به حشرات آفت
%A جعفری, محمدمهدی
%A مخدومی, علی
%A کریمی, جواد
%A مشرقی, منصور
%J اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در زیست شناسی
%D 2016

[Download]