رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی, دوره (8), شماره (3), سال (2016-11) , صفحات (479-499)

عنوان : ( تکانش‌ گری حرکتی و یادگیری مهارت‌ های پایه بسکتبال )

نویسندگان: محمدحسین قهرمانی , مهدی سهرابی , علیرضا صابری کاخکی , محمد علی بشارت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ویژگیهای تکانش‌گری افراد، الگوهای حرکتی آنها را در یادگیری مهارت‌های ورزشی تحت تأثیر قرار می‌دهد. ازاین‌رو در این تحقیق تأثیر سطوح مختلف تکانش‌گری حرکتی بر یادگیری مهارت‌های پایۀ بسکتبال بررسی شد. به این منظور سه گروه 12 نفری از پسران 10 تا 12 ساله که با توجه به سطوح تکانش‌گری حرکتی تعیین شده بودند، همراه گروه کنتـرل که به‌صورت تصادفی انتخاب شده بود، در یک دورۀ آموزشی مهارت‌های پایۀ بسکتبال شرکت کردند. برای ارزیابی نتـایج عملکرد افراد از آزمونهای پاس بسکتبال ایفرد (AAHPERD) و آزمون پاس هان (Hann) در مراحل پـیش آزمـون، پس آزمون، یادداری و انتقال استفاده شد. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس به ترتیب در مراحل پس آزمون (0001/0=P) و یادداری (011/0=P) در مورد تکلیف پاس ایفرد نشان داد که هم‌راستا با افـزایش سـطوح تکـانش‌گـری حرکتی افراد، برتری شایان توجهی در اجرای این آزمون مشاهده می‌شود، درحالی‌که در تکلیف پاس هان، عملکـرد بهتـر هم‌راستا با کاهش سطوح تکانش‌گری مشاهده شد. تفاوت‌های مشاهده‌شده بین گروه‌ها در مرحلۀ انتقـال از نظـر آمـاری معنادار نبود (112/0=P) با استناد به این یافته‌ها می‌توان گفت که سطوح مختلف تکانش‌گری حرکتی یکـی از عوامـل اصلی اثرگذار در یادگیری مهارت‌های ورزشی با در نظر گرفتن مهارت‌های سرعت‌محور و دقت‌محور است.

کلمات کلیدی

, تفاوتهای فردی, تکانشگری حرکتی, مهارت بسکتبال, مهارت های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059917,
author = {قهرمانی, محمدحسین and سهرابی, مهدی and صابری کاخکی, علیرضا and محمد علی بشارت},
title = {تکانش‌ گری حرکتی و یادگیری مهارت‌ های پایه بسکتبال},
journal = {رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-9333},
pages = {479--499},
numpages = {20},
keywords = {تفاوتهای فردی، تکانشگری حرکتی، مهارت بسکتبال، مهارت های ورزشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تکانش‌ گری حرکتی و یادگیری مهارت‌ های پایه بسکتبال
%A قهرمانی, محمدحسین
%A سهرابی, مهدی
%A صابری کاخکی, علیرضا
%A محمد علی بشارت
%J رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی
%@ 2008-9333
%D 2016

[Download]