علوم پیراپزشکی و توانبخشی, دوره (6), شماره (2), سال (2017-7) , صفحات (15-26)

عنوان : ( تاثیر درمان شنیداری-کلامی مبتنی بر موسیقی و بازی برمهارت های زبانی کودکان کم شنوا )

نویسندگان: حمید طیرانی نیک نژاد , شهلا شریفی , محمد مهدی قاسمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زبان از جمله مهارت هایی است که یک کودک طبیعی در همان سالهای اول زندگی در تعامل با محیط غنی از محرکات زبانی کسب می کند.

کلمات کلیدی

, کودکان کم شنوا, سمعک, مهارت های زبان دریافتی و زبان بیانی, روش شنیداری-کلامی مبنی بر بازی و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059920,
author = {طیرانی نیک نژاد, حمید and شریفی, شهلا and محمد مهدی قاسمی},
title = {تاثیر درمان شنیداری-کلامی مبتنی بر موسیقی و بازی برمهارت های زبانی کودکان کم شنوا},
journal = {علوم پیراپزشکی و توانبخشی},
year = {2017},
volume = {6},
number = {2},
month = {July},
issn = {2322-5238},
pages = {15--26},
numpages = {11},
keywords = {کودکان کم شنوا، سمعک، مهارت های زبان دریافتی و زبان بیانی، روش شنیداری-کلامی مبنی بر بازی و موسیقی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر درمان شنیداری-کلامی مبتنی بر موسیقی و بازی برمهارت های زبانی کودکان کم شنوا
%A طیرانی نیک نژاد, حمید
%A شریفی, شهلا
%A محمد مهدی قاسمی
%J علوم پیراپزشکی و توانبخشی
%@ 2322-5238
%D 2017

[Download]