همایش ملی زن و پایداری منابع طبیعی و محیط زیست در مناطق روستایی , 2016-10-15

عنوان : ( چالش های پیش روی توانمندسازی زنان روستایی در مدیریت بحران(مورد مطالعه: دهستان طرقبه شهرستان بینالود) )

نویسندگان: مریم قاسمی , فاطمه اکبری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناخت تواناییهای زنان در شرایط بحران و استفاده از توانمندیهای آنان در مخاطرات احتمالی آینده در کشور امری بسیار لازم و ضروری می باشد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل چالش های پیش روی توانمندسازی زنان روستایی در مدیریت بحران انجام شده است. منطقه مورد مطالعه دهستان طرقبه در شهرستان بینالود است. روش پژوهش، روش توصیفی- تحلیلی است. در این مطالعه 60 نفر از زنان روستایی دهستان طرقبه به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفته اند. پایایی ابزار اندازه گیری با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (0.91)، تأیید شد. برای پردازش داده ها در نرم افزار SPSS از آزمون T تک نمونه ای استفاده شد و همچنین به منظور توزیع فضایی روستاهای مورد بررسی از نرم افزار Gisاستفاده شد. نتایج حاصل از آزمون T نشان می دهد که توانمندسازی زنان در مدیریت بحران در تمامی متغیرها بالاتر از میانه نظری عدد 2 هستند. بالاترین میانگین به نگرش های جنسیتی به عنوان مانعی برای رشد زنان در جامعه با میانگین3.13 اختصاص دارد و پس از آن دخالت ضعیف زنان در تصمیم گیریهای سازمانی با میانگین 2.75 قرار دارد.

کلمات کلیدی

, توانمندسازی, زنان روستایی, مدیریت بحران, دهستان طرقبه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059927,
author = {قاسمی, مریم and اکبری, فاطمه},
title = {چالش های پیش روی توانمندسازی زنان روستایی در مدیریت بحران(مورد مطالعه: دهستان طرقبه شهرستان بینالود)},
booktitle = {همایش ملی زن و پایداری منابع طبیعی و محیط زیست در مناطق روستایی},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {توانمندسازی، زنان روستایی، مدیریت بحران، دهستان طرقبه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T چالش های پیش روی توانمندسازی زنان روستایی در مدیریت بحران(مورد مطالعه: دهستان طرقبه شهرستان بینالود)
%A قاسمی, مریم
%A اکبری, فاطمه
%J همایش ملی زن و پایداری منابع طبیعی و محیط زیست در مناطق روستایی
%D 2016

[Download]