عیار پژوهش در علوم انسانی, دوره (4), شماره (2), سال (2014-9) , صفحات (117-130)

عنوان : ( مسئله‌یابی پژوهش؛ ضرورتی انکارناپذیر در پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی )

نویسندگان: زهره نگهبان , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , محمدرضا آهنچیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حاصل همه تلاش و به نوعی معرف تواناییهای دانشجویان و بهترین موقعیت برای افزودن بر دانستهها و « پایاننامه » بالا بردن تواناییها و قابلیتهای آنان است. یکی از دغدغههای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، انتخاب موضوع پژوهش برای نگارش پایاننامه است. این انتخاب، تصمیمی مهم و سرنوشتساز است؛ چراکه میزان موفقیت دانشجویان این مقاطع، به نحو قابلتوجهی به این انتخاب وابسته است. انتخاب موضوع پایاننامه، از مهمترین و دشوارترین مرحله کار میباشد. موضوع خوب، میتواند انگیزهبخش باشد. ازآنجاکه پایاننامه در آخر هر دوره تحصیلی انجام میشود و دانشجویان در تکاپوی شرکت در آزمون ورودی دوره بعد هستند، در بسیاری از موارد، پایاننامهها تحت تأثیر تعجیل و بیرغبتی دانشجویان قرار میگیرد. در اکثر پایاننامههای انجامشده با مسئلهسازی در پژوهش مواجه هستیم. درحالیکه تحقیق و پژوهش برای یافتن حقیقت و امری مجهول است. این پژوهش، به بررسی معیارهای مسئله پژوهشی مناسب و راهکارهایی برای بهبود و تسهیل امر مسئلهیابی میپردازد.

کلمات کلیدی

, پژوهش, مسئله‌یابی, تحصیلات تکمیلی, پایان‌نامه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059929,
author = {نگهبان, زهره and جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره and آهنچیان, محمدرضا},
title = {مسئله‌یابی پژوهش؛ ضرورتی انکارناپذیر در پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی},
journal = {عیار پژوهش در علوم انسانی},
year = {2014},
volume = {4},
number = {2},
month = {September},
issn = {****-0070},
pages = {117--130},
numpages = {13},
keywords = {پژوهش، مسئله‌یابی، تحصیلات تکمیلی، پایان‌نامه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مسئله‌یابی پژوهش؛ ضرورتی انکارناپذیر در پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی
%A نگهبان, زهره
%A جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره
%A آهنچیان, محمدرضا
%J عیار پژوهش در علوم انسانی
%@ ****-0070
%D 2014

[Download]