پژوهش های نوین در تصمیم گیری, دوره (2), شماره (3), سال (2017-9) , صفحات (267-288)

عنوان : ( کاربست رهیافت تلفیقی فازی جهت اهمیت سنجی اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز در حوزه صنایع نفتی ایران )

نویسندگان: احمد قربان پور , علیرضا پویا , شمس الدین ناظمی , زهرا ناجی عظیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت زنجیره تامین سبز به عنوان یک فلسفه مهم سازمانی در کاهش خطرات محیطی و یک رویکرد پیشگیرانه جهت افزایش عملکرد زیست محیطی و دستیابی به مزایای رقابتی در سازمان¬ها تلقی می¬شود. هدف اصلی پژوهش، شناسایی و اهمیت¬سنجی اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز در حوزه صنایع نفتی است. با مطالعه ادبیات موضوعی و بهره¬گیری از رویکرد تحلیل محتوای متنی تعداد پانزده اقدام سبز احصاء شد. جامعه¬آماری تحقیق را مدیران و کارشناسان آشنا به موضوع و شاغل در حوزه صنایع نفتی تشکیل دادند. برای جمع¬آوری داده¬ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی و پایایی آن نیز تائید گردید. به منظور دستیابی به هدف تحقیق، از رهیافت¬ تلفیقی فازی استفاده شد. نتایج بیان می¬دارد که اقدامات "الزامات قانونی و مقررات"، "مدیریت محیط داخلی"، "طراحی سبز"، "خرید و تامین سبز"، و "فناوری و تکنولوژی سبز" دارای اهمیت نهایی بیشتر نسبت به سایر اقدامات در حوزه مدیریت زنجیره تامین سبز صنایع نفتی می¬باشند. این تحقیق، از جهت بسط مفاهیم نظری و توسعه¬رویکرد مدل¬سازی ساختاری تفسیری فازی دارای نوآوری می¬باشد.

کلمات کلیدی

, مدیریت زنجیره تامین سبز, فرآیند تحلیل شبکه¬ای فازی, مدل¬سازی ساختاری تفسیری قازی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059935,
author = {قربان پور, احمد and پویا, علیرضا and ناظمی, شمس الدین and ناجی عظیمی, زهرا},
title = {کاربست رهیافت تلفیقی فازی جهت اهمیت سنجی اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز در حوزه صنایع نفتی ایران},
journal = {پژوهش های نوین در تصمیم گیری},
year = {2017},
volume = {2},
number = {3},
month = {September},
issn = {2476-6291},
pages = {267--288},
numpages = {21},
keywords = {مدیریت زنجیره تامین سبز، فرآیند تحلیل شبکه¬ای فازی، مدل¬سازی ساختاری تفسیری قازی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربست رهیافت تلفیقی فازی جهت اهمیت سنجی اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز در حوزه صنایع نفتی ایران
%A قربان پور, احمد
%A پویا, علیرضا
%A ناظمی, شمس الدین
%A ناجی عظیمی, زهرا
%J پژوهش های نوین در تصمیم گیری
%@ 2476-6291
%D 2017

[Download]