دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, دوره (15), شماره (8), سال (2016-11) , صفحات (765-780)

عنوان : ( مروری روایی بر تاریخچه دندان پزشکی در سیر تمدن اسلامی )

نویسندگان: محبوبه فرخنده زاده , سیدعلیرضا گلشنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: دانش دندانپزشکی بهعنوان یکی از شاخههای پزشکی همواره مورد توجه پزشکان مسلمان بوده است. پزشکان به جنبههای مختلف علم دندانپزشکی پرداخته و مجموع نظرات و دیدگاههای خود را در ضمن متون پزشکی نقل کردهاند. این مطالعه بهمنظور بررسی جایگاه دانش دندانپزشکی در میان پزشکان مسلمان انجام گرفته است. مواد و روشها: در نوشتار پیشرو تلاش بر آن است که با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع متقدم (فردوسالحکمه، الحاوی، قانون، کاملالصناعه، معالجات البقراطیه و ذخیره)، تاریخچه دندانپزشکی در تمدن اسلامی مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد تا هدف مقاله که بازنمایی سیر تکوین، تکامل و تحولات دانشدنداپزشکی است، تبیین گردد. یافتهها: یافتههای پژوهش حاکی از آن است که پزشکان مسلمان از دیدگاه و تجربیات اطبای یونان و مرکز علمی جندیشاپور بهره بردهاند، اما تنها به نقل آن بسنده نکردهاند، بلکه علم دندانپزشکی را تکمیل و گسترش دادند و آن را بر مبنای علمی بنیان نهادند. تشریح بافت، عصب و استخوان دندان، آسیبشناسی، شناخت و درمان انواع بیماریها، توصیه به مراقبت بهداشت دهان و دندان و روشهای پیشگیری، تهیۀ انواع داروهای درمانی با منشأ گیاهی- حیوانی و معدنی، استفاده از ابزار برای مداوای بیماریها که گاه برای نخستین بار این ابزار توسط پزشکان مسلمان بکار میرفت، از جمله پیشرفتهای مسلمانان در حوزة دندانپزشکی بوده است. نتیجهگیری: دانش دندانپزشکی در تمدن اسلامی مبتنی بر شیوه علمی بوده است و پزشکان مسلمان در این حوزه پیشرفتهای بسیار در شناخت و درمان بیماری داشتهاند. تأکید پزشکان بر حفظ بهداشت دهان و دندان و مراقبت از ابتلا به بیماری بود. بنابراین، میتوان شاخصه پیشگیری و درمان را از ویژگیهای دندانپزشکی اسلامی دانست.

کلمات کلیدی

, دندانپزشکی, پزشکان مسلمان, تمدن اسلامی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059941,
author = {فرخنده زاده, محبوبه and گلشنی, سیدعلیرضا},
title = {مروری روایی بر تاریخچه دندان پزشکی در سیر تمدن اسلامی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان},
year = {2016},
volume = {15},
number = {8},
month = {November},
issn = {1735-3165},
pages = {765--780},
numpages = {15},
keywords = {دندانپزشکی، پزشکان مسلمان، تمدن اسلامی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مروری روایی بر تاریخچه دندان پزشکی در سیر تمدن اسلامی
%A فرخنده زاده, محبوبه
%A گلشنی, سیدعلیرضا
%J دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
%@ 1735-3165
%D 2016

[Download]