علوم باغبانی, دوره (32), شماره (3), سال (2018-12) , صفحات (371-382)

عنوان : ( اثر فواصل آبیاری و ترکیبات طبیعی ضد تعرق بر صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و شاخص بهره برداری آب آبیاری سیاهدانه Nigela sativa )

نویسندگان: زینب صفائی , مجید عزیزی ارانی , غلامحسین داوری نژاد , حسین آروئی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی اثر فواصل آبیاری و ترکیبات ضد تعرق بر صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و شاخص بهرهوری آب آبیاری سیاهدانه، تحقیقی در سال 1392 - 1391 در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب آزمایش کرتهای خرد شده با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی انجام شد. در کرتهای اصلی فواصل آبیاری ) 8 و 16 روز( و در کرتهای فرعی محلولپاشی ترکیبات کیتوزان ) 1 ، 5 / 0 ، 25 / 0 و صفر درصدد(، موسدی ژ اسدفرزه ( 5 / 1 ، 1 ، 5 / 0 و صفر درصد( و صمغ عربی ) 75 / 0 ، 5 / 0 ، 25 / 0 و صفر درصد( با سه تکرار قرار گرفتند. ارتفاع بوته، شاخص سطح برگ، تعداد شاخه فرعی، دمای سطح برگ، میزان هدایت روزنهای و شاخص بهرهوری آب آبیاری اندازهگیری شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که بین تیمارها از نظدر تمدامی صفات مورد بررسی اخت ف معنیداری وجود داشت. بهترین میزان صفات مورد اندازهگیری در دور آبیاری 8 روز و تیمار کیتوزان مشداهده شدد. محلدول پاشی کیتوزان با ایجاد شرایط مناسب نظیر کاهش دمای برگ، میزان هدایت روزنهای و افزایش شاخص بهدره وری آب ابیداری موجدب بهبدود صدفات مورفولوژیکی نسبت به شرایط تنش در فواصل آبیاری 16 روز شد. محلولپاشی با تیمدار صدمغ عربدی نده تنهدا موجدب بهبدود صدفات مو رفولدوژیکی، فیزیولوژیکی و شاخص بهرهوری آب ابیاری نشد، بلکه به عنوان یک عامل بازدارنده تعیین شد. کلیه ترکیبات طبیعی ضد تعرق میزان هدایت روزنهای و دمای سطح برگ را نسبت به شاهد به طور معنیداری کاهش دادند. به نظر میرسد استفاده از ترکیب طبیعی کیتوزان میتواند در شرایط تنش رطدوبتی به عنوان یک ماده ضد تعرق در شرایط آب و هوایی مشهد مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, گیاان دارویی, آبیاری, راندمان مصرف آب, تعرق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059942,
author = {صفائی, زینب and عزیزی ارانی, مجید and داوری نژاد, غلامحسین and آروئی, حسین},
title = {اثر فواصل آبیاری و ترکیبات طبیعی ضد تعرق بر صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و شاخص بهره برداری آب آبیاری سیاهدانه Nigela sativa},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2018},
volume = {32},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-4730},
pages = {371--382},
numpages = {11},
keywords = {گیاان دارویی، آبیاری، راندمان مصرف آب، تعرق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر فواصل آبیاری و ترکیبات طبیعی ضد تعرق بر صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و شاخص بهره برداری آب آبیاری سیاهدانه Nigela sativa
%A صفائی, زینب
%A عزیزی ارانی, مجید
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A آروئی, حسین
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2018

[Download]