چشم انداز مدیریت صنعتی, شماره (23), سال (2016-12) , صفحات (55-75)

عنوان : ( به‌کارگیری رویکرد تلفیقی روش‌شناسی کیو و مهندسی کانسی در مرحله شناسایی خواسته‌های مشتریان و گروه‌بندی آن‌ها )

نویسندگان: امیر نصیرائی , علیرضا پویا , محمد مهرآیین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مهندسی کانسی ابزاری کارآمد برای شناسایی نیازهای احساسی کاربران و استفاده‌کنندگان کالاها است که چندین مرحله دارد. در مرحله شناسایی و دسته‌بندی واژگان احساسی در مهندسی کانسی، ابزار متفاوتی توسط پژوهشگران مختلف به‌کار گرفته شده است که رویکرد کمّی و کیفی و بیشتر کیفی دارد. در پژوهش حاضر از روش کیو بدین منظور استفاده شده است. به‌کارگیری این روش به‌علت توانایی زیاد در درگیر‌کردن کامل مشارکت‌کننده با گویه‌ها (صفات کانسی) که به دقت زیاد آن منجر می‌شود و پی‌بردن به عمق ذهنیت مشتری از محصول بسیار سودمند است. بدین منظور پس از انتخاب حوزه گفتمان کیو، یعنی طراحی داخلی خودرو و قطعه کنسول مرکزی در پژوپارس، تعداد 36 واژه کانسی پس از ایجاد فضای گفتمان گردآوری شد و با نمونه‌گیری هدفمند 26 نفر از مشتریان انتخاب و جمع‌آوری نظرات و تحلیل عاملی کیو انجام شد. نتایج، 9 دسته ذهنیت کاربران خودرو را نشان داد که برای هر ذهنیت، مرتب‌سازی صفات احساسی به‌گونه‌ای متفاوت بود؛ درنهایت مشخص شد که الگوهای ذهنی کارکنان، بیشتر بر خوشایند‌بودن کنسول مرکزی و نیاز به نوآوری در آن متمرکز است.

کلمات کلیدی

طراحی محصول؛ مهندسی کانسی؛ واژگان کانسی؛ روش‌شناسی کیو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059945,
author = {نصیرائی, امیر and پویا, علیرضا and مهرآیین, محمد},
title = {به‌کارگیری رویکرد تلفیقی روش‌شناسی کیو و مهندسی کانسی در مرحله شناسایی خواسته‌های مشتریان و گروه‌بندی آن‌ها},
journal = {چشم انداز مدیریت صنعتی},
year = {2016},
number = {23},
month = {December},
issn = {2251-9874},
pages = {55--75},
numpages = {20},
keywords = {طراحی محصول؛ مهندسی کانسی؛ واژگان کانسی؛ روش‌شناسی کیو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T به‌کارگیری رویکرد تلفیقی روش‌شناسی کیو و مهندسی کانسی در مرحله شناسایی خواسته‌های مشتریان و گروه‌بندی آن‌ها
%A نصیرائی, امیر
%A پویا, علیرضا
%A مهرآیین, محمد
%J چشم انداز مدیریت صنعتی
%@ 2251-9874
%D 2016

[Download]