پژوهش های ژئومورفولوژی کمی, دوره (5), شماره (2), سال (2016-11) , صفحات (1-19)

عنوان : ( بازسازی فرایندهای فرسایش کاوشی و تراکمی در بستر رودخانه نکا با استفاده از دندروژئوموروفوژی )

نویسندگان: مریم قاسم نژاد , سیدرضا حسین زاده , کامبیز پورطهماسبی , محمد شریفی کیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دندروژئومورفولوژی با استفاده از درختان به عنوان آرشیوهای طبیعی یا شاهدان خاموش به بازسازی فرایندهای ژئومورفولوژیکی می‌پردازد. در ژئومورفولوژی رودخانه‌ای، فرایندهای جریانی بر مورفولوژی درختان درون بستر و حواشی رودخانه تاثیر گذاشته و سبب زخم‌خوردگی، کج شدگی، شکستگی ساقه و شاخه و بیرون‌زدگی ریشه یا حتی مدفون شدن بخشی از ساقه درخت در آبرفت می‌شوند. بازسازی این تغییرات و تعیین سن رخداد این فرایندها از طریق آنالیز حلقه‌های رشدی ساقه و‌ ریشه‌های بیرون‌زده درختان امکان‌پذیر است. هدف این تحقیق بازسازی فرایند فرسایش و آبرفت‌گذاری در حاشیه بستر رود نکا با استفاده از دندروژئومورفولوژی می‌باشد. بنابراین پس از بازدید منطقه و جمع¬آوری اطلاعات اولیه و تعیین موقعیت نمونه‌ها، تعداد 7 نمونه ریشه و51 نمونه ساقه از درختان سپیدار حاشیه و درون بستر رودخانه برداشت شد.پس از آماده‌سازی نمونه‌ها تعداد و عرض حلقه‌ها با استفاده از میز دیجیتالی LINTAB و برنامه نرم‌افزاری TSAPWIN با دقت 1:100 میلی متر شمارش و اندازه‌گیری شد و اولین سال‌ برون‌زدگی ریشه و سن پادگانه‌های آبرفتی بازسازی گردید. نتایج نشان داد که سیل سال‌های 2003، 1999،2008 و 1996 به ترتیب بیشترین نقش را در برون‌زدگی ریشه‌های این درختان داشته‌اند و از مجموع 7 نمونه ریشه، اولین سال برون‌زدگی ریشه در 3 مورد سال 2003، دو ریشه در سال 1999، یک ریشه در سال 2008 و یک ریشه در سال 1996 برونزد یافته است. همچنین از 51 نمونه گرفته شده جهت بازسازی پادگانه‌های آبرفتی، سن 34 نمونه در هماهنگی با سن پادگانه آبرفتی می‌باشد و تعداد 7 قطعه پادگانه بازسازی و تعیین سن شد که قدیمی‌ترین آنها 33 سال سن دارد. بنابراین نتایج نشان می‌دهد که استفاده از روش دندروژئومورفولوژی در این منطقه روش کارامدی برای بازسازی فرایندهای رودخانه‌ای است و علاوه بر رخداد سیلابی m3/sec2000 سال 1999 که بیشترین تاثیرات را در ژئومورفولوژی رودخانه داشته ، سیلاب‌های با دبی حدود m3/sec 300 نقش موثری را در ژئومورفولوژی این رود و تغییر فرایندهای فرسایشی و آبرفت گذاری رود دارند.

کلمات کلیدی

, فرسایش کاوشی و تراکمی, آبرفت گذاری, دندروژئومورفولوژی, دندروکرونولوژی, رودخانه نکا.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059950,
author = {قاسم نژاد, مریم and حسین زاده, سیدرضا and کامبیز پورطهماسبی and محمد شریفی کیا},
title = {بازسازی فرایندهای فرسایش کاوشی و تراکمی در بستر رودخانه نکا با استفاده از دندروژئوموروفوژی},
journal = {پژوهش های ژئومورفولوژی کمی},
year = {2016},
volume = {5},
number = {2},
month = {November},
issn = {2251-9424},
pages = {1--19},
numpages = {18},
keywords = {فرسایش کاوشی و تراکمی، آبرفت گذاری، دندروژئومورفولوژی، دندروکرونولوژی، رودخانه نکا.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازسازی فرایندهای فرسایش کاوشی و تراکمی در بستر رودخانه نکا با استفاده از دندروژئوموروفوژی
%A قاسم نژاد, مریم
%A حسین زاده, سیدرضا
%A کامبیز پورطهماسبی
%A محمد شریفی کیا
%J پژوهش های ژئومورفولوژی کمی
%@ 2251-9424
%D 2016

[Download]