تحقیقات غلات, دوره (6), شماره (3), سال (2017-1) , صفحات (323-337)

عنوان : ( اثر روش های مختلف خاک ورزی و میزان بقایای گیاهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بازده اقتصادی گندم )

نویسندگان: حمیدرضا کمیلی , پرویز رضوانی مقدم , دکتر مسعود قدسی , مهدی نصیری محلاتی , دکتر محمد رضا جلال کمالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به­ منظور مطالعه اثر روش­های مختلف خاک­ورزی و میزان بقایای گیاهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بازده اقتصادی گندم، آزمایشی به­صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی گناباد در سال زراعی 92-1391 اجرا شد. سه روش خاک­ورزی شامل 1- خاک­ورزی متداول (شخم + دیسک + تسطیح + ایجاد فارو + کاشت با خطی­کار)، 2- کم­خاک­ورزی (دیسک + ایجاد فارو + کاشت با خطی­کار) و 3- بی­خاک­ورزی (کاشت با بذرکار کشت مستقیم) در کرت­های اصلی و سه مقدار بقایای گیاهی شامل بدون بقایا، حفظ 30 درصد بقایا و حفظ 60 درصد بقایا در کرت­های فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر روش­های خاک­ورزی و میزان بقایا بر تجمع ماده خشک، عملکرد زیست­توده، عملکرد دانه و شاخص برداشت معنی­دار نشد. اثر خاک­ورزی در سطح احتمال 5 درصد فقط بر تعداد سنبله در متر مربع معنی­دار بود. بیشترین عملکرد زیست­توده از تیمار بی­خاک­ورزی به­دست آمد. با افزایش میزان بقایا از صفر به 60 درصد، عملکرد زیست­توده و عملکرد دانه به­طور نسبی افزایش یافت و بیشترین مقادیر آنها از تیمار حفظ60 درصد بقایا حاصل شد، به­طوری­که بیشترین عملکرد دانه از تیمار توام خاک­ورزی متداول با کاربرد 60 درصد بقایا به­دست آمد. از نقطه نظر اقتصادی، تیمار خاک­ورزی متداول با حذف بقایا برترین بود و تیمار کم­خاک­ورزی با حفظ 30 درصد بقایا در رتبه دوم قرار گرفت و در مقایسه با دیگر تیمارهای خاک­ورزی و حفظ بقایا از درآمد خالص بالاتر و نرخ بازده بیشتری برخوردار بودند. کلیدواژه ها

کلمات کلیدی

بدون خاک ورزی؛ خاک ورزی متداول؛ درآمد خالص؛ عملکرد دانه؛ کشاورزی حفاظتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059954,
author = {کمیلی, حمیدرضا and رضوانی مقدم, پرویز and دکتر مسعود قدسی and نصیری محلاتی, مهدی and دکتر محمد رضا جلال کمالی},
title = {اثر روش های مختلف خاک ورزی و میزان بقایای گیاهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بازده اقتصادی گندم},
journal = {تحقیقات غلات},
year = {2017},
volume = {6},
number = {3},
month = {January},
issn = {2252-0163},
pages = {323--337},
numpages = {14},
keywords = {بدون خاک ورزی؛ خاک ورزی متداول؛ درآمد خالص؛ عملکرد دانه؛ کشاورزی حفاظتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر روش های مختلف خاک ورزی و میزان بقایای گیاهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بازده اقتصادی گندم
%A کمیلی, حمیدرضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A دکتر مسعود قدسی
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A دکتر محمد رضا جلال کمالی
%J تحقیقات غلات
%@ 2252-0163
%D 2017

[Download]