پژوهش علف های هرز, دوره (8), شماره (1), سال (2017-9) , صفحات (27-40)

عنوان : ( بررسی کارایی علف‌کش‌ ستوکسیدیم در کنترل فالاریس بذر کوچک (Phalaris minor Retz) و یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Durieu) در حضور نمک‌های مختلف و سولفات آمونیوم )

نویسندگان: مهناز میرزائی , مهدی راستگو , کمال حاج محمدنیا قالی باف , اسکندر زند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی کارایی علف‌کش‌ ستوکسیدیم در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.) و یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Durieu) در حضور نمک‌های مختلف، دو آزمایش جداگانه در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. سه فاکتور آزمایش برای هر گونه علف هرز شامل 1. دز علف‌کش ستوکسیدیم در سه سطح شامل 5/187، 75/93 و 87/48 گرم ماده مؤثره در هکتار. 2. نوع نمک در پنج سطح شامل 500 میلی گرم در لیتر بی‌کربنات سدیم، کربنات کلسیم، کلرور کلسیم و کلرور منیزیم و آب دیونیزه به عنوان شاهد و 3. کاربرد و عدم کاربرد سولفات آمونیوم بود. سه هفته بعد از سمپاشی، درصد بقاء و وزن خشک اندام هوایی اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که کاربرد نمک به طور معنی‌داری کارایی علف‌کش ستوکسیدیم در کنترل یولاف وحشی زمستانه و علف قناری را کاهش می‌دهد. با این حال نوع نمکی که بیشترین اثر منفی را بر کارایی ستوکسیدیم داشت بین دو علف هرز متفاوت بود. افزایش دز ستوکسیدیم منجر به غلبه بر اثرات منفی حضور نمک در محلول پاشش شد در حالی‌که کاربرد سولفات آمونیوم سودمندی چندانی به ویژه در علف قناری در جلوگیری از اثرات منفی ناشی از وجود نمک در محلول به همراه نداشت.

کلمات کلیدی

, درصد بقاء, سدیم, سولفات آمونیوم, کلسیم, ماده خشک و منیزیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059955,
author = {میرزائی, مهناز and راستگو, مهدی and حاج محمدنیا قالی باف, کمال and اسکندر زند},
title = {بررسی کارایی علف‌کش‌ ستوکسیدیم در کنترل فالاریس بذر کوچک (Phalaris minor Retz) و یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Durieu) در حضور نمک‌های مختلف و سولفات آمونیوم},
journal = {پژوهش علف های هرز},
year = {2017},
volume = {8},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-6563},
pages = {27--40},
numpages = {13},
keywords = {درصد بقاء، سدیم، سولفات آمونیوم، کلسیم، ماده خشک و منیزیم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کارایی علف‌کش‌ ستوکسیدیم در کنترل فالاریس بذر کوچک (Phalaris minor Retz) و یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Durieu) در حضور نمک‌های مختلف و سولفات آمونیوم
%A میرزائی, مهناز
%A راستگو, مهدی
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%A اسکندر زند
%J پژوهش علف های هرز
%@ 2008-6563
%D 2017

[Download]