تحقیقات آب و خاک ایران, دوره (49), شماره (1), سال (2018-4) , صفحات (101-110)

عنوان : ( بررسی تاثیر سرعت و زاویه برخورد جت آب صفحه ای بر ملاتهای پوششی خاکی با میکرو سلیس در مجاری انتقال آب )

نویسندگان: بابک تقدیسی , کاظم اسماعیلی , سعیدرضا خداشناس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از پوششهای بتنی جهت کنترل فرسایش مجاری انتقال آب در مناطق صعب العبور و کوهستانی، بعلت هزینه های بالای تهیه و حمل مصالح در بسیاری مواقع دارای توجیه اقتصادی نمی باشد. این مسئله در خاکهای گچی بعلت انحلال و فرسایش پذیری بالا از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. مطالعات پیشین نشان می دهد که با افزودن سیمان و دیگر مصالح به خاک محل می توان، مقاومت فشاری خاکها را افزایش داد. استفاده از پودر میکروسیلیس در تثبیت خاکهای گچی و بررسی مقاومت فشاری و فرسایشی می تواند تفاوت عمده ای با تحقیقات قبلی داشته باشد. در پژوهش حاضر مقاومت فشاری و فرسایشی ناشی از بر خورد جت آب صفحه ای بر نمونه ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. و نتایج آزمایشگاهی نشان داد، شروع فرسایش در نمونه ها وابسته به سرعت، زاویه و زمان فرسایش بوده و برای نمونه هایی با 10% میکروسیلیس، در سرعت 4متر بر ثانیه و زاویه برخورد عمودی(θ=0^° )ترکیبی با 10% سیمان تا زمان 6 ساعت و ترکیبی با 12% سیمان در کل زمان آزمایش و در سرعت 6 متر بر ثانیه و برخورد افقی (θ=〖90〗^° ) هر دو ترکیب (10% و 12%سیمان) در کل زمان آزمایش، در مقابل فرسایش، مقاومت دارند.

کلمات کلیدی

, تثبیت خاکهای گچی, کنترل فرسایش پذیری, مقاوم سازی خاک محل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059960,
author = {تقدیسی, بابک and اسماعیلی, کاظم and خداشناس, سعیدرضا},
title = {بررسی تاثیر سرعت و زاویه برخورد جت آب صفحه ای بر ملاتهای پوششی خاکی با میکرو سلیس در مجاری انتقال آب},
journal = {تحقیقات آب و خاک ایران},
year = {2018},
volume = {49},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-479X},
pages = {101--110},
numpages = {9},
keywords = {تثبیت خاکهای گچی، کنترل فرسایش پذیری، مقاوم سازی خاک محل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر سرعت و زاویه برخورد جت آب صفحه ای بر ملاتهای پوششی خاکی با میکرو سلیس در مجاری انتقال آب
%A تقدیسی, بابک
%A اسماعیلی, کاظم
%A خداشناس, سعیدرضا
%J تحقیقات آب و خاک ایران
%@ 2008-479X
%D 2018

[Download]