گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants, دوره (4), شماره (60), سال (2016-11) , صفحات (132-141)

عنوان : ( تهیه و بررسی خصوصیات نانو ذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس آویشن شیرازی با روش هموژناسیون با فشار کششی بالا و امواج فراصوت )

نویسندگان: محبوبه ناصری , حسین آروئی , شیوا گل محمد زاده , محمود رضا جعفری , سیدحسین نعمتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از روش های نوین جهت مرتفع کردن مشکلات کاربرد اسانس (مانند ناپایداری، تبخیر و تجزیه در مقابل شرایط محیطی) در صنایع غذایی، داروسازی و کشاورزی استفاده از سیستم حامل نانوذارت لیپیدی جامد (Solid Lipid Nanoparticles) می باشد. هدف: تهیه و بررسی خصوصیات نانوذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس آویشن شیرازی. روش بررسی: نانوذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس آویشن شیرازی با استفاده از روش هموژناسیون با فشار کششی بالا و امواج فراصوت تهیه شد. اجزای سازنده نانوذرات لیپیدی جامد شامل اسید استئاریک، اسانس آویشن شیرازی در فاز چربی و پولوکسامر 188 در فاز آبی بود. میانگین اندازه ذره ای و پتانسیل زتا توسط دستگاه اندازه گیری اندازه ذره ای، درصد انکپسولاسیون اسانس توسط روش گاز کروماتوگرافی و آنالیز حرارتی با استفاده از دستگاه Diffrential Scanning Calorimetry (DSC) اندازه گیری شد. همچنین از میکروسکوپ الکترونی عبوری برای تصویربرداری از نانوذرات لیپیدی جامد استفاده شد. نتایج: نتایج نشان داد اندازه نانوذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس در حدود 486 نانومتر، شاخص پراکندگی 296/0، پتانسیل زتا 2/27- میلی ولت بود. نتایج میکروسکوپ الکترونی نشان داد اندازه ذره ای کمتر از 300 نانومتر و شکل ذرات کروی بود. آنالیز حرارتی مواد توسط DSC، وجود ذرات جامد در SLN ساخته شده را اثبات کرد. همچنین درصد انکپسولاسیون اسانس درون نانوذرات لیپیدی جامد 2/95 درصد محاسبه شد. مطالعات پایداری اندازه ذرات و زتا در مدت چهار ماه نشان داد نانو ذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس از پایداری نسبتاً خوبی برخوردار بوده اند. نتیجه گیری: به طور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان داد نانو ذرات لیپیدی جامد متشکل از اسید استئاریک حامل مناسبی برای اسانس آویشن شیرازی است.

کلمات کلیدی

, نانو ذرات لیپیدی جامد, آویشن شیرازی, آنالیز حرارتی, اسید استئاریک, اندازه ذره ای, میکروسکوپ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059978,
author = {ناصری, محبوبه and آروئی, حسین and شیوا گل محمد زاده and محمود رضا جعفری and نعمتی, سیدحسین},
title = {تهیه و بررسی خصوصیات نانو ذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس آویشن شیرازی با روش هموژناسیون با فشار کششی بالا و امواج فراصوت},
journal = {گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants},
year = {2016},
volume = {4},
number = {60},
month = {November},
issn = {1684-0240},
pages = {132--141},
numpages = {9},
keywords = {نانو ذرات لیپیدی جامد، آویشن شیرازی، آنالیز حرارتی، اسید استئاریک، اندازه ذره ای، میکروسکوپ الکترونی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تهیه و بررسی خصوصیات نانو ذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس آویشن شیرازی با روش هموژناسیون با فشار کششی بالا و امواج فراصوت
%A ناصری, محبوبه
%A آروئی, حسین
%A شیوا گل محمد زاده
%A محمود رضا جعفری
%A نعمتی, سیدحسین
%J گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants
%@ 1684-0240
%D 2016

[Download]