هفتمین کنگره علوم دامی ایران , 2016-09-07

عنوان : ( تاثیر افزودن مخلوط آنزیمی ناتوزایم به جیره های کاملا مخلوط بر فراسنجه های تولید گاز و سنتز پروتئین میکروبی در شرایط برون تنی )

نویسندگان: هادی خیرآبادی , عبدالمنصور طهماسبی , محسن دانش مسگران , عباسعلی ناصریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام مطالعه اخیر بررسی اثر افزودن غلظت های مختلف یک مخلوط آنزیمی )ناتوزایم( بر روی فراسنجه های تولید گاز و توانایی سنتز پروتئین میکروبی در جیره های کاملأ مخلوط با سطوح متفاوت فیبر نامحلول در شوینده خنثی بود. 33 میلی گرم در گرم / 33 و 3 / تیماری های آزمایشی شامل دو سطح جیره با سطوح متفاوت فیبرنامحلول در شوینده خنثی ) 3 3 میلی گرم در گرم ماده خشک( بود. برای تخمین فراسنجه های تولید گاز / 1 و 38 / ماده خشک( و سه سطح آنزیم ) صفر، 86 و سنتز پروتئین میکروبی از روش های برون تنی تولید گاز استفاده شد. نتایج حاصل از روش برون تنی نشان داد که افزودن آنزیم تولید گازاز بخش قابل تخمیر، تولید گاز در 68 ساعت کشت و ناپدید شدن ماده خشک و سنتز پروتئین میکروبی از طرفی افزودن آنزیم بر روی نرخ .)p<5/ ولی نیتروژن آمونیاکی با افزودن آنزیم کاهش یافت) 50 )p<5/ افزایش داشت) 50 به طور کلی نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که .)p>5/ تولید گاز و نیمه عمر تولید گاز تاثیر معنی داری نداشت) 50 افزودن مخلوط آنزیمی )ناتوزایم( باعث بهبود فراسنجه های تولید گاز، سنتز پروتئین میکروبی و همچنین بهبود قابیلت هضم مواد خوراکی می شود.

کلمات کلیدی

, فراسنجه های تولید گاز, نیتروژن آمونیاکی, سنتز پروتئین میکروبی, ناپدید شدن ماده خشک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059994,
author = {خیرآبادی, هادی and طهماسبی, عبدالمنصور and دانش مسگران, محسن and ناصریان, عباسعلی},
title = {تاثیر افزودن مخلوط آنزیمی ناتوزایم به جیره های کاملا مخلوط بر فراسنجه های تولید گاز و سنتز پروتئین میکروبی در شرایط برون تنی},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فراسنجه های تولید گاز- نیتروژن آمونیاکی- سنتز پروتئین میکروبی- ناپدید شدن ماده خشک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر افزودن مخلوط آنزیمی ناتوزایم به جیره های کاملا مخلوط بر فراسنجه های تولید گاز و سنتز پروتئین میکروبی در شرایط برون تنی
%A خیرآبادی, هادی
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A دانش مسگران, محسن
%A ناصریان, عباسعلی
%J هفتمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2016

[Download]