هفتمین کنگره علوم دامی ایران , 2016-09-07

عنوان : ( اثر عمل آوری کاه جو با ملاس یا شیره نبات و اوره بر قابلیت هضم، فاکتور تسهیم و تولید توده زنده میکروبی فیبر غیر محلول در شوینده خنثی جداسازی شده )

نویسندگان: زهره زرنگار , سیدهادی ابراهیمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ذّف اص اجشای ایی پظ ؾٍّ ثشسػی تأثیش ػول آ سٍی وب ج ثب هلاع یب ؿیش جًبت ا سٍ ثش لبثلیت ضّن ت لَیذ ت دَ ص ذً هیىش ثٍی فیجش بًهحل لَ دس ؿ یَ ذٌ خ ثٌی جذاػبصی ؿذ ثب اػتفبدُ اص س ؽٍ ت لَیذ گبص دس ؿشایظ ثش ىٍ ت یٌ ث دَ. تیوبس بّی ه سَد اػتفبد ػجبست ث دَ ذً اص: وب ج ػول آ سٍی ؿذ ثب ا سٍ ؿیش جًبت ) BSURC (، وب ج ػول آ سٍی ؿذ ثب ا سٍ هلاع) BSUM (، وب ج ثذ ىٍ ػول آ سٍی ) BS (. فیجش بًهحل لَ دس ؿ یَ ذٌ خ ثٌی شّ یه اص تیوبس بّی ف قَ یًض پغ اص جذاػبصی دس آصهبیؾ ثش ىٍ ت یٌ اػتفبد ؿذ و ث تشتیت ثب ػ بٌ یٍی INDF BSURC ، INDF BSUM INDF BS بًم گزاسی ؿذ ذً. تًبیج حبصل اص ایی آصهبیؾ ًبى داد و تیوبس بّی ػول آ سٍی ؿذ دس همبیؼ ثب ؿب ذّ اص ت لَیذ گبص ثیتشی ثشخ سَداس ث دَ ذً. ثب ت جَ ث همبدیش گبص ت لَیذی ث اصای 200 هیلی گشم NDF جذا ؿذ ،ُ افضایؾ ت لَیذ گبص دس تیوبس بّی حب یٍ هلاع یب ؿیش جًبت هی ت اَ ذً ث ثخؾ دی اَس ػل لَی یًض هشتجظ ثبؿذ. افضایؾ هؼ یٌ داس لبثلیت ضّن NDF جذا ؿذ اص ػیلاط بّی وب ج حب یٍ هلاع >0/ یب ؿیش جًبت ا سٍ ؼًجت ث وب ج ثذ ىٍ فشآ سٍی ) 001 p >0/ ( وّچ یٌی افضایؾ ت لَیذ ت دَ ص ذً هیىش ثٍی ) 001 p ،) حبوی اص ت لَیذ گبص ثیتش اص ثخؾ دی اَس ػل لَی اػت. ث ع سَ ولی هی ت اَى ایی گ تًیج گیشی وً دَ و افض دٍى هلاع یب ؿیش جًبت ا سٍ ث وب ج دس حیی ت یْ ػیلاط ه جَت فشا نّ آهذى ه بٌثغ ا شًطی اصت ه سَد یًبص هیىش اٍسگب یًؼن بّی ؿىوج ؿذ لبثلیت ضّن NDF سا یًض افضایؾ هی د ذّ.

کلمات کلیدی

, وشث یَّذسات بّی هحل لَ جذا ػبصی فیجش بًهحل لَ دس ؿ یَ ذٌ خ ثٌی تخویش ؿىوج ای لبثلیت ضّن , , ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059995,
author = {زرنگار, زهره and ابراهیمی, سیدهادی and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا},
title = {اثر عمل آوری کاه جو با ملاس یا شیره نبات و اوره بر قابلیت هضم، فاکتور تسهیم و تولید توده زنده میکروبی فیبر غیر محلول در شوینده خنثی جداسازی شده},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {وشث یَّذسات بّی هحل لَ جذا ػبصی فیجش بًهحل لَ دس ؿ یَ ذٌ خ ثٌی تخویش ؿىوج ای لبثلیت ضّن - - - .NDF},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر عمل آوری کاه جو با ملاس یا شیره نبات و اوره بر قابلیت هضم، فاکتور تسهیم و تولید توده زنده میکروبی فیبر غیر محلول در شوینده خنثی جداسازی شده
%A زرنگار, زهره
%A ابراهیمی, سیدهادی
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%J هفتمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2016

[Download]