هفتمین کنگره علوم دامی ایران , 2016-09-07

عنوان : ( تعیین ترکیبات شیمیایی خلر فرآوری شده و بررسی قابلیت هضم و تولید گاز به روش آزمایشگاهی )

نویسندگان: حسین راست پور , سیدعلیرضا وکیلی , عباسعلی ناصریان , محسن دانش مسگران , رضا ولی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر انواع فرآوری حرارتی دانه خلربر فراسنجه های تولیدگاز وترکیب شیمیایی آن می باشد. بدین منظور، دانه خلر رابه شش روش مختلف فرآوری نمودیم که عبارتنداز:اتوکلاو،برشته کردن،آون،اکسترود،کوره 121 درجه، ،8 ،6 ،4 ، کوره 211 درجه.وباخلرمعمولی هفت نمونه مقایسه ای داشتیم . پس ازآن میزان گاز تولیدی در طی ساعات 2 25 متغیربودومقدارانرژی خام / 23 تا 25 / 22 و 66 ساعت پس از انکوباسیون اندازهگیری شد. مقدار پروتئین از 61 ،48 ،24 ،16 نیز 3221 تا 4261 متغیر بود.در بین نمونه های آزمایشی نمونه اکسترودشده وآون به ترتیب بهترین عملکرد را داشتند.

کلمات کلیدی

, گازتولیدی, اکسترود, فرآوری شده, دانه خلر, آون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059996,
author = {راست پور, حسین and وکیلی, سیدعلیرضا and ناصریان, عباسعلی and دانش مسگران, محسن and ولی زاده, رضا},
title = {تعیین ترکیبات شیمیایی خلر فرآوری شده و بررسی قابلیت هضم و تولید گاز به روش آزمایشگاهی},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گازتولیدی،اکسترود،فرآوری شده،دانه خلر،آون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین ترکیبات شیمیایی خلر فرآوری شده و بررسی قابلیت هضم و تولید گاز به روش آزمایشگاهی
%A راست پور, حسین
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%A ناصریان, عباسعلی
%A دانش مسگران, محسن
%A ولی زاده, رضا
%J هفتمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2016

[Download]