هفتمین کنگره علوم دامی ایران , 2016-09-07

عنوان : ( تاثیر افزودن اسید سولفوریک بر خصوصیات سیلاژ علف شورزیست کوشیا )

نویسندگان: ملیکا حامدی , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , محمد کافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثر سه سطح ) 0 ، 5 / 0 و 1 درصد (اسید سولفوریک بر خصوصیات گیاه سیلو شده کوشیا اسکوپاریا بود.سیلوکردن در کیسه های مخصوص انجام گرفت بعد از 60 روز سیلو ها باز شد .ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تخمیری سیلو ها مشخص شد.نتایج نشان داد با افزایش سطح اسید میزان پروتئن خام سیلاژ از نظر عددی افزایش یافت که از نظر آماری معنی دار نبود (p>0.05) .میزان نیتروژن آمونیاکی سیلو های عمل آوری شده با اسید در مقایسه با سیلو شاهد به طور معنی داری کاهش یافت. میزان ماده آلی و pH با افزایش سطح اسید به طور معنی داری کاهش یافت (p<0.05) . میزان فیبر نامحلول در شوینده خنثی در سیلو عمل آوری شده با 1 درصد اسید سولفوریک با شاهد تفاوت معنی داری نداشت اما در سیلوی حاوی 5 / 0 درصد اسید سولفوریک نسبت به شاهد افزایش معنی داری را نشان داد (p<0.05) . می توان نتیجه گرفت با توجه به ظرفیت بافری بالا کوشیا عمل آوری با اسید سولفوریک جهت بهبود ارزش غذایی کوشیا سیلو شده می تواند مفید باشد.

کلمات کلیدی

اسید سولفوریک کوشیا سیلو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059997,
author = {حامدی, ملیکا and طهماسبی, عبدالمنصور and ناصریان, عباسعلی and کافی, محمد},
title = {تاثیر افزودن اسید سولفوریک بر خصوصیات سیلاژ علف شورزیست کوشیا},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اسید سولفوریک کوشیا سیلو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر افزودن اسید سولفوریک بر خصوصیات سیلاژ علف شورزیست کوشیا
%A حامدی, ملیکا
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A ناصریان, عباسعلی
%A کافی, محمد
%J هفتمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2016

[Download]