هفتمین کنگره علوم دامی ایران , 2016-09-07

عنوان : ( اثر تغییر نوع منبع انرژی از کربوهیدرات به لیپید بر عملکرد بزغاله های سانن ایرانی )

نویسندگان: مهدی احسانی فریمانی , عباسعلی ناصریان , الهام یعقوبی , سارا رجب زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این آزمایش ارزیابی اثر منابع انرژی متفاوت، به وسیله ی جایگزینی کربوهیدرات با چربی با مقادیر مختلف ذرت، سبوس گندم و چربی بر عملکر بزغاله های سانن ایرانی بود. پانزده بزغاله سانن در یک طرح کاملا تصادفی در یک دوره 45 روزه استفاده شدند. سه نوع تیمار اعمال شد. 1 ) EE=3/9 ، NFC=46/4 2 ) EE=4/9 ، NFC=43 3 ) EE=2/49 ؛ NFC=46/4 . مصرف خوراک روزانه اندازه گیری شد. وزن بدن هر 15 روز اندازه گیری شد. ابعاد بدن هر 20 روز اندازه گیری شدند. نمونه های خوراک و مدفوع جهت ارزیابی قابلیت هضم ظاهری در سه روز آخر آزمایش برداشته شدند.نمونه های مایع شکمبه در روز انتهایی 3 ساعت پس از خوراک دهی جهت تعیین pH گرفته شدند.آنالیز آماری با استفاده از رویه GLM در نرم افزار SAS انجام شد (P<0.05) . میانگین ها با آزمون دانکن مقایسه شدند. تفاوت معنی داری در مصرف خوراک، افزایش وزن، ضریب تبدیل، قابلیت هضم، ابعاد بدن و pH شکمبه میان جیره های آزمایش وجود نداشت. اما ضریب تبدیل و افزایش وزن در مقدار بالاتر چربی تمایل به افزایش یافتن داشتند. در نتیجه تغییر منبع انرژی از کربوهیدرات به چربی اثر معنی داری بر عملکرد رشد و تغذیه ای بزغاله های سانن نداشت، اما استفاده از منابع چربی جهت بهبود افزایش وزن می تواند توصیه شود.

کلمات کلیدی

عملکرد پارامترهای شکمبه ابعاد بدن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059998,
author = {احسانی فریمانی, مهدی and ناصریان, عباسعلی and یعقوبی, الهام and سارا رجب زاده},
title = {اثر تغییر نوع منبع انرژی از کربوهیدرات به لیپید بر عملکرد بزغاله های سانن ایرانی},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {عملکرد پارامترهای شکمبه ابعاد بدن سانن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تغییر نوع منبع انرژی از کربوهیدرات به لیپید بر عملکرد بزغاله های سانن ایرانی
%A احسانی فریمانی, مهدی
%A ناصریان, عباسعلی
%A یعقوبی, الهام
%A سارا رجب زاده
%J هفتمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2016

[Download]