پژوهش های مدیریت عمومی, دوره (1), شماره (1), سال (2004-3) , صفحات (155-174)

عنوان : The role of state supportive policies towards Small Manufacturing firms... ( نقش حمایتی دولت در حیات بخشی به صنایع کوچک: دیگاه تطبیقی )

نویسندگان: شمس الدین ناظمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تبیین جایگاه کارآفرینی و صنایع کوچک در ایران و مقایسه سیاست های حمایتی در ایران و جهان

کلمات کلیدی

, صنایع کوچک, سیاست های حمایتی, کارآفرینان, بهره وری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:106,
author = {ناظمی, شمس الدین},
title = {The role of state supportive policies towards Small Manufacturing firms...},
journal = {پژوهش های مدیریت عمومی},
year = {2004},
volume = {1},
number = {1},
month = {March},
issn = {2538-3418},
pages = {155--174},
numpages = {19},
keywords = {صنایع کوچک، سیاست های حمایتی، کارآفرینان، بهره وری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T The role of state supportive policies towards Small Manufacturing firms...
%A ناظمی, شمس الدین
%J پژوهش های مدیریت عمومی
%@ 2538-3418
%D 2004

[Download]