هفتمین کنگره علوم دامی ایران , 2016-09-07

عنوان : ( تعیین ارزش غذایی سیلوی شلغم در حضور افزودنیهای مختلف با استفاده از تکنیک تولید گاز در شرایط برون تنی )

نویسندگان: عطیه رحیمی , عباسعلی ناصریان , سعید کامل ارومیه , سارا رجب زاده , امیرحسین شازده , یاسمن زراعت پیشه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی ارزش غذایی سیلوی بخش هوایی )علوفه( شلغم در حضور افزودنیهای مختلف نظیر شکر، ملاس، سبوس و تفاله چغندرقند با هدف افزایش ارزش غذایی آن، با استفاده از آنالیز شیمیایی و تکنیک تولید گاز در شرایط برون تنی انجام شد. بدین منظور علوفه شلغم درون کیسههای پلاستیکی به مدت 60 روز سیلو شدند. pH ، اسیدیته، نیتروژن آمونیاکی و ترکیب مواد مغذی موجود در سیلوها بر اساس روشهای استاندارد اندازهگیری شد. روش قرائت فشار توسط فشارسنج برای پیش بینی گاز تولید شده استفاده گردید. میزان و نرخ تولید گاز با استفاده از مدل ارسکوف و مکدونالد برآورد شد. مقادیر انرژی قابل متابولیسم، انرژی خالص، قابلیت هضم ماده آلی، پروتئین میکروبی و اسیدهای چرب کوتاه زنجیر با استفاده از معادلات و بر اساس نتایج آنالیز شیمیایی و تولید گاز تخمین زده شد. نتایج نشان داد که میزان ماده خشک و پروتئین خام در سیلوهای دارای افزودنی نسبت به شاهد به ترتیب بیشتر و کمتر بود ) 05 / 0 > P (. مقدار NDF با افزودن سبوس و تفاله چغندرقند به سیلوها به طور معنیداری افزایش یافت ) 05 / 0 > P .) pH ، اسیدیته و نیتروژن آمونیاکی تغییر معنیداری بین سیلوهای با افزودنیهای مختلف نداشتند. اما پتانسیل و نرخ تولید گاز و همچنین قابلیت هضم ماده آلی، انرژی قابل متابولیسم، انرژی خالص، پروتئین میکروبی و اسیدهای چرب کوتاه زنجیر اختلاف معنیداری نسبت به علوفه تازه شلغم نشان دادند و افزودن شکر و ملاس سبب بهبود این پارامترها نسبت به سیلوی بدون افزودنی و دارای سبوس و تفاله چغندرقند شد. به طور کلی سیلوی علوفه شلغم دارای ارزش غذایی مشابه با یک سیلوی ذرت با کیفیت مناسب است و میتواند به عنوان یک منبع علوفهای بسیار خوب برای تغذیه دام استفاده شود.

کلمات کلیدی

بخش هوایی شلغم ارزش غذایی سیلو تولید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060000,
author = {رحیمی, عطیه and ناصریان, عباسعلی and کامل ارومیه, سعید and سارا رجب زاده and شازده, امیرحسین and زراعت پیشه, یاسمن},
title = {تعیین ارزش غذایی سیلوی شلغم در حضور افزودنیهای مختلف با استفاده از تکنیک تولید گاز در شرایط برون تنی},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بخش هوایی شلغم ارزش غذایی سیلو تولید گاز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین ارزش غذایی سیلوی شلغم در حضور افزودنیهای مختلف با استفاده از تکنیک تولید گاز در شرایط برون تنی
%A رحیمی, عطیه
%A ناصریان, عباسعلی
%A کامل ارومیه, سعید
%A سارا رجب زاده
%A شازده, امیرحسین
%A زراعت پیشه, یاسمن
%J هفتمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2016

[Download]