علوم دامی, دوره (30), شماره (116), سال (2017-12) , صفحات (41-54)

عنوان : ( اثر افزودن آویشن (Thymus vulgaris L) به جیره بر پایه ی گندم بر شاخصهای عملکرد رشد، ایمنی و متابولیت های خون جوجه های گوشتی )

نویسندگان: حیدر زرقی , سونیا زکی زاده , علی دهقان , علی زنگنه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثر افزودن سطوح مختلف پودر برگ آویشن به جیره های بر پایه گندم با سطح تراکم مواد مغذی پایین بر شاخصهای عملکرد رشد، وزن نسبی اندامهای گوارشی، ایمنی همورال و متابولیت های سرم خون جوجه های گوشتی انجام شد. تعداد 160 قطعه جوجه خروس گوشتی یکروزه سویه "راس 308" در یک طرح کاملاً تصادفی بین چهار تیمار (افزودن سطوح صفر، 0.4، 0.8 و 1.2 درصد پودر برگ خشک شده آویشن به جیره) با 4 تکرار و 10 قطعه پرنده در هر تکرار به طور تصادفی تقسیم شدند. افزودن پودر برگ آویشن در سطح 0.4 درصد به جیره باعث افزایش معنیدار رشد (P<0.05) و بهبود معنی دار ضریب تبدیل غذایی در دوره سنی 18-1 روزگی شد (P<0.05) اما در دوره های سنی 30-19، 49-31 و 49-1 روزگی اثر معنیداری بر شاخصهای عملکرد رشد نداشت. افزودن پودر برگ آویشن به جیره مصرفی در سطوح 0.8 و 1.2 درصد باعث کاهش معنی دار وزن نسبی روده کوچک، در سطح 0.8 درصد باعث افزایش معنیدار غلظت تریگلیسرید و کلسترول کل سرم خون در سن 49 روزگی شد (P<0.05). افزودن پودر برگ آویشن تأثیر معنی داری بر تولید آنتی بادی بر علیه گلبول های قرمز خون گوسفندی تزریق شده در سنین 18 و 25 روزگی نداشت. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که استفاده از پودر برگ آویشن در جیره بر پایه گندم جوجه¬های گوشتی تنها در دوره سنی آغازین (18-1 روزگی) به عنوان محرک رشد موثر است.

کلمات کلیدی

, آویشن, ایمنی, جوجه گوشتی, عملکرد رشد, متابولیت های خون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060008,
author = {زرقی, حیدر and سونیا زکی زاده and علی دهقان and علی زنگنه},
title = {اثر افزودن آویشن (Thymus vulgaris L) به جیره بر پایه ی گندم بر شاخصهای عملکرد رشد، ایمنی و متابولیت های خون جوجه های گوشتی},
journal = {علوم دامی},
year = {2017},
volume = {30},
number = {116},
month = {December},
issn = {2588-6436},
pages = {41--54},
numpages = {13},
keywords = {آویشن، ایمنی، جوجه گوشتی، عملکرد رشد، متابولیت های خون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر افزودن آویشن (Thymus vulgaris L) به جیره بر پایه ی گندم بر شاخصهای عملکرد رشد، ایمنی و متابولیت های خون جوجه های گوشتی
%A زرقی, حیدر
%A سونیا زکی زاده
%A علی دهقان
%A علی زنگنه
%J علوم دامی
%@ 2588-6436
%D 2017

[Download]