پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی, دوره (6), شماره (2), سال (2017-1) , صفحات (5-23)

عنوان : ( مستندسازی دانش سازمانی: تحلیل مبانی نظری و راهبردهای عملی )

نویسندگان: سلیمان شفیعی , محسن نوکاریزی , زهرا جعفرزاده کرمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت دانش، فرایند گسترده ای است که امر شناسایی، سازماندهی، انتقال و استفاده صحیح از اطلاعات و تجربیات داخلی سازمان را مورد توجه قرار می دهد و از این رو شاید بتوان اصلی ترین تلاش مدیریت دانش را آشکارسازی سرمایه های ناملموس و به کار بردن آنها برای بقای سازمان دانست. یک راه اولیه برای کسب دانش، مستندسازی است. مستندسازی، ماهیت و ارزش دانش سازمانی نهفته در زوایای تجربیات را نمایان می سازد و از این طریق می توان علاوه بر یادگیری از طریق عمل کردن، به طور نظامند و از طریق برنامه های منظم، از موفقیت ها و شکست های خود درس گرفت. ضرورت مستندسازی دانش توجه بیشتر به ابعاد مفهومی آن را ضروری ساخته است. از این رو مقاله حاضر به تحلیل مبانی نظری مستندسازی دانش پرداخته است. ابتدا ضمن بیان اهمیت، مفهوم و سابقه مستندسازی دانش، مفاهیم مرتبط با آن مانند داده، اطلاعات، دانش، مدیریت دانش، منابع دانش و حافظه سازمانی تعریف شده است. سپس فرایند مستندسازی دانش در قالب چرخه عمر دانش سازمانی تبیین و در این زمینه مهم ترین چرخه های مدیریت حیات دانش سازمانی بیان شده است. در ادامه مراحل مستندسازی دانش بر پایه چرخه عمر دانش سازمانی دالکر بیان و سازوکار مستندسازی توضیح داده شده است و در پایان شیوه های مستندسازی و همچنین فنون کدگذاری دانش بیان شده است.

کلمات کلیدی

, مستندسازی دانش, کسب دانش, استخراج دانش, کدگذاری دانش, بازنمون دانش, چرخه یکپارچه حیات دانش سازمانی دالکر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060011,
author = {سلیمان شفیعی and نوکاریزی, محسن and زهرا جعفرزاده کرمانی},
title = {مستندسازی دانش سازمانی: تحلیل مبانی نظری و راهبردهای عملی},
journal = {پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی},
year = {2017},
volume = {6},
number = {2},
month = {January},
issn = {2251-6344},
pages = {5--23},
numpages = {18},
keywords = {مستندسازی دانش، کسب دانش، استخراج دانش، کدگذاری دانش، بازنمون دانش، چرخه یکپارچه حیات دانش سازمانی دالکر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مستندسازی دانش سازمانی: تحلیل مبانی نظری و راهبردهای عملی
%A سلیمان شفیعی
%A نوکاریزی, محسن
%A زهرا جعفرزاده کرمانی
%J پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی
%@ 2251-6344
%D 2017

[Download]