پنجمین همایش ملی توربینهای گاز , 2016-11-08

عنوان : ( An Investigation on tjhe effects of TLP parameters on the microstructure of the NI-based Superalloy GTD-111 بررسی تاثیر پارامترهای اتصال TLPبر ریزساختار سوپرآلیاژ پایه نیکل GTD-111 )

نویسندگان: دانش امیری , سیدعبدالکریم سجادی , جواد اسدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرآیند اتصال فاز مایع گذرا (TLP) به دلیل توانایی در ایجاد اتصالاتی نزدیک به حالت ایده آل در فرایندهای اتصال و یا تعمیر سوپرآلیاژهای پایه نیکل مورد توجه قرار گرفته است.در این مقاله، ریزساختار اتصال (TLP) سوپرآلیاژ ریختگی GTD-111، توسط لایه واسط آمورف Ni-7Cr-3Fe-4.5Si-3.2Bتحت شرایط خلاء بررسی شده است. تاثیر پارامترهای اتصال دهی (دما و زمان) بر تغییرات ریزساختاری ناحیه اتصال و رفتار انجمادی توسط میکروسکوپ های نوری و الکترونی روبشی (SEM) مورد بررسی قرار گرفت. پیش ازکامل شدن انجماد همدما، ناحیه اتصال شامل چهار منطقه مجزای: ناحیه انجماد غیر همدما شامل ریز اجزاء یوتکتیکی (ASZ)، ناحیه انجماد همدما شامل فاز محلول جامد (ISZ)، ناحیه متاثر از نفوذ شامل رسوبات بورایدی با مورفولوژی بلوکی و سوزنی و فلز پایه تشخیص داده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که با افزایش زمان و دمای اتصال دهی، مقدار ساختار یوتکتیکی در مرکز اتصال کاهش می یابد. همچنین افزایش دمای اتصال دهی سبب کاهش زمان مورد نیاز برای کامل شدن انجماد همدما می شود.

کلمات کلیدی

, سوپرآلیاژ پایه نیکل GTD, 111, اتصال TLP– ریزساختار, ناحیه انجماد همدما ISZ, ناحیه انجماد غیرهمدما ASZ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060032,
author = {امیری, دانش and سجادی, سیدعبدالکریم and اسدی, جواد},
title = {An Investigation on tjhe effects of TLP parameters on the microstructure of the NI-based Superalloy GTD-111 بررسی تاثیر پارامترهای اتصال TLPبر ریزساختار سوپرآلیاژ پایه نیکل GTD-111},
booktitle = {پنجمین همایش ملی توربینهای گاز},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سوپرآلیاژ پایه نیکل GTD-111- اتصال TLP– ریزساختار- ناحیه انجماد همدما ISZ- ناحیه انجماد غیرهمدما ASZ.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T An Investigation on tjhe effects of TLP parameters on the microstructure of the NI-based Superalloy GTD-111 بررسی تاثیر پارامترهای اتصال TLPبر ریزساختار سوپرآلیاژ پایه نیکل GTD-111
%A امیری, دانش
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%A اسدی, جواد
%J پنجمین همایش ملی توربینهای گاز
%D 2016

[Download]