پنجمین همایش ملی توربینهای گاز , 2016-11-08

عنوان : ( تاثیر پارامترهای اتصال¬دهی بر ریزساختار اتصال غیر هم¬جنس سوپرآلیاژهای GTD-111 و IN738LC توسط پرکننده MBF20 با روش فاز مایع گذرا )

نویسندگان: دانش امیری , سیدعبدالکریم سجادی , رضا بختیاری , جواد اسدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله تاثیر دما و زمان اتصال¬دهی بر ریزساختار اتصال فاز مایع گذرا (TLP) دو سوپرآلیاژ غیرهم¬جنس پایه نیکل GTD-111 و IN-738مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. فرایند اتصال¬¬دهی در دماهای ۱۰۸۰، ۱۱۲۰ و °C۱۱۶۰ در زمان¬های مختلف انجام گردید و ریزساختار نواحی مختلف اتصال توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در دماهای ۱۰۸۰(قبل از زمان ۱۸۰ دقیقه)، °C۱۱۲۰(قبل از زمان ۱۰۵ دقیقه) و °C۱۱۶۰ (قبل از زمان ۳۰ دقیقه) منطقه¬ی اتصال بصورت غیرهمدما انجماد یافته است که این ناحیه حاوی اجزای یوتکتیکی شامل بوراید نیکل و فاز گاما می باشد و این فازها در قسمت¬های مرکزی و نزدیک فلز پایه مشاهده می¬شوند. با افزایش دمای اتصال¬دهی از ۱۰۸۰ تا °C۱۱۶۰ زمان مورد نیاز برای دستیابی به انجماد همدما(منطقه¬ی عاری از اجزای یوتکتیک) بسیار کاهش می¬یابد بطوریکه از ۱۸۰ به ۳۰ دقیقه تقلیل یافته که ناشی از وابستگی شدید رفتار سینتیک نفوذی این فرایند به دما و زمان می¬باشد و همچنین در هر دمای اتصال¬دهی با افزایش زمان نگه¬داری، ضخامت و مقدار منطقه ASZ کاهش یافته است.

کلمات کلیدی

انجماد همدما–سوپرآلیاژ پایه نیکل– ریزساختار –TLP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060033,
author = {امیری, دانش and سجادی, سیدعبدالکریم and رضا بختیاری and اسدی, جواد},
title = {تاثیر پارامترهای اتصال¬دهی بر ریزساختار اتصال غیر هم¬جنس سوپرآلیاژهای GTD-111 و IN738LC توسط پرکننده MBF20 با روش فاز مایع گذرا},
booktitle = {پنجمین همایش ملی توربینهای گاز},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {انجماد همدما–سوپرآلیاژ پایه نیکل– ریزساختار –TLP},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر پارامترهای اتصال¬دهی بر ریزساختار اتصال غیر هم¬جنس سوپرآلیاژهای GTD-111 و IN738LC توسط پرکننده MBF20 با روش فاز مایع گذرا
%A امیری, دانش
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%A رضا بختیاری
%A اسدی, جواد
%J پنجمین همایش ملی توربینهای گاز
%D 2016

[Download]