پژوهش های راهبردی سیاست, دوره (5), شماره (18), سال (2016-12) , صفحات (89-121)

عنوان : ( سنجش تساهل سیاسی و عوامل مؤثر بر آن: نمونه‌پژوهی، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: ابوالقاسم شهریاری , محسن خلیلی , حسین اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تساهل سیاسی و داشتن نگرشی مبتنی بر اجازه فعالیت برای تمامی گروه‌ها و احزاب سیاسی، جزئی جداناشدنی از دموکراسی است. عدم وجود تساهل سیاسی، مانع از ایجاد همبستگی در تحقق اهداف نظام سیاسی شده و در بالاترین سطح به خشونت سیاسی نیز منجر خواهد شد. پرسش تحقیق حاضر دارای دو بخش است: تساهل سیاسی در نمونه مورد بررسی در چه سطحی است؟ چه عواملی بر تساهل سیاسی اثرگذار هستند؟ بنابراین، هدف از این پژوهش که به روش پیمایش انجام گرفته است، سنجش تساهل سیاسی و عوامل مؤثر بر آن در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی است. با توجه به پیشینه نظری، متغیرهای سرمایه اجتماعی، آگاهی سیاسی، تحصیلات، جنسیت و سن به‌عنوان عوامل مؤثر بر تساهل سیاسی انتخاب گردیدند. نتایج حاصل نشان می‌دهند که تساهل سیاسی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نیز نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی بیشترین اثرگذاری را داراست و پس از آن آگاهی سیاسی و سطح تحصیلات قرار دارند. همچنین، سرمایه اجتماعی درون‌گروهی تأثیر بیشتری بر تساهل سیاسی داراست نسبت به سرمایه اجتماعی برون‌گروهی.

کلمات کلیدی

, تساهل سیاسی, سرمایه اجتماعی, آگاهی سیاسی, تحصیلات, دانشگاه فردوسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060038,
author = {شهریاری, ابوالقاسم and خلیلی, محسن and اکبری, حسین},
title = {سنجش تساهل سیاسی و عوامل مؤثر بر آن: نمونه‌پژوهی، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {پژوهش های راهبردی سیاست},
year = {2016},
volume = {5},
number = {18},
month = {December},
issn = {2345-6140},
pages = {89--121},
numpages = {32},
keywords = {تساهل سیاسی، سرمایه اجتماعی، آگاهی سیاسی، تحصیلات، دانشگاه فردوسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش تساهل سیاسی و عوامل مؤثر بر آن: نمونه‌پژوهی، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
%A شهریاری, ابوالقاسم
%A خلیلی, محسن
%A اکبری, حسین
%J پژوهش های راهبردی سیاست
%@ 2345-6140
%D 2016

[Download]