حفاظت منابع آب و خاک, دوره (6), شماره (1), سال (2016-10) , صفحات (125-142)

عنوان : ( تحلیل عدم قطعیت مدل DWB با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی:حوزه های آبخیز اندر آب و فاروب رمان) )

نویسندگان: سعید امامی فر , کامران داوری , حسین انصاری , بیژن قهرمان , سیدمحمود حسینی , محسن ناصری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تجزیه و تحلیل عدم قطعیت پارامترهای مدل‌های هیدرولوژیکی و تشخص ویژگی‌های آماری آن‌ها بر اساس روابط موجود بین پارامترها و ورودی‌های مدل، از مهمترین موارد مدل‌سازی هیدرولوژیکی محسوب می‌شود. در این پژوهش واسنجی و تحلیل عدم قطعیت این مدل DWB در حوزه‌های رودخانه‌های اندرآب و فاروب رمان از سرشاخه‌های رودخانه کالشور (حوزه آبخیز نیشابور) به ترتیب در محل ایستگاه‌های آب سنجی زرنده و عیش‌آباد، با استفاده از روش عمومی عدم قطعیت تشابهات ( GLUE) مورد توجه قرار گرفت. نتایج نشان داد که از منظر قابلیت شناسایی، از بین چهار پارامتر این مدل، پارامتر اثر بخشی نگهداشت (ω_1) و ظرفیت ذخیره رطوبتی حوزه ( [s_max [mm) در روند واسنجی، از قابلیت شناسایی کمتر برخوردار بوده (نمی‌توان دامنه بهینه مشخص برای آن‌ها یافت) و در عدم قطعیت رواناب شبیه‌سازی شده به وسیله این مدل، نقش بیشتری دارند. در این راستا، پارامتر اثر بخشی تبخیر و تعرق (ω_2) و جریان تدریجی (d)، رفتار مقاومی در خصوص بروز خطا در رواناب مشاهداتی از خود نشان می‌دهد و به اصطلاح پایستار هستند. بررسی عدم قطعیت رواناب شبیه‌سازی شده نشان داد که در حالت کلی روش GLUE به خوبی توانسته است که میزان رواناب خروجی از حوزه‌های آبخیز مورد مطالعه را واسنجی کند، بطوریکه اغلب داده‌های رواناب ثبت شده (بیش از 55 درصد) در محدوده اطمینان 95 درصد قرار گرفتند.

کلمات کلیدی

, چارچوب بودیکو, رواناب, مدل GLUE ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060040,
author = {امامی فر, سعید and داوری, کامران and انصاری, حسین and قهرمان, بیژن and حسینی, سیدمحمود and محسن ناصری},
title = {تحلیل عدم قطعیت مدل DWB با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی:حوزه های آبخیز اندر آب و فاروب رمان)},
journal = {حفاظت منابع آب و خاک},
year = {2016},
volume = {6},
number = {1},
month = {October},
issn = {2251-7480},
pages = {125--142},
numpages = {17},
keywords = {چارچوب بودیکو، رواناب، مدل GLUE ، DWB},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل عدم قطعیت مدل DWB با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی:حوزه های آبخیز اندر آب و فاروب رمان)
%A امامی فر, سعید
%A داوری, کامران
%A انصاری, حسین
%A قهرمان, بیژن
%A حسینی, سیدمحمود
%A محسن ناصری
%J حفاظت منابع آب و خاک
%@ 2251-7480
%D 2016

[Download]